TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Trendy w budownictwie energooszczędnym

Niski poziom ilość energii niezbędnej do użytkowania budynku z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników wynika z opłacalności inwestycji w lepszą charakterystykę z uwagi na przyszłe koszty eksploatacyjne budynku. Zmiany w wymaganiach energetycznych znajdują także odzwierciedlenie w trendach w budownictwie energooszczędnym.


Niski poziom ilość energii niezbędnej do użytkowania budynku z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników, czyli racjonalność jego charakterystyki energetycznej, wynika z opłacalności inwestycji w lepszą charakterystykę z uwagi na przyszłe koszty eksploatacyjne budynku.
 
Z tego powodu wymagana wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej stanowi wartość odniesienia określoną na krajowym lub regionalnym poziomie w czasie ustanowienia przepisów budowlanych. W odniesieniu do konkretnego budynku zwykle jest opłacalna inwestycja w uzyskanie lepszej wartości charakterystyki. W powszechnie dostępnej literaturze na ten temat znajdujemy szereg przykładów, również w odniesieniu do warunków w Polsce.
 
Zmiany w wymaganiach energetycznych znajdują odzwierciedlenie w trendach w budownictwie energooszczędnym. Wyróżnić można kilka głównych celów i kierunków działań w celu uzyskania korzystnych charakterystyk energetycznych budynków:
 
1. Rozwój architektury wykorzystującej słoneczne zyski ciepła, przez właściwe usytuowanie, orientację budynku, optymalizację jego kształtu, odpowiednie stosowanie przegród przeszklonych, transparentnych izolacji cieplnych, przegród akumulujących ciepło, „buforowych” pomieszczeń nieogrzewanych, z uwzględnieniem ochrony przed przegrzewaniem latem i optymalnego wykorzystania oświetlenia światłem naturalnym.
 
2. Rozwój techniki instalacyjnej w zakresie:
- poprawy sprawności wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i emisji ciepła w budynku oraz regulacji pracy instalacji oraz ograniczenia zapotrzebowania na pomocniczą energię elektryczną do działania instalacji w budynku,
- wykorzystania źródeł ciepła na biopaliwa, kogeneracji, źródeł energii odnawialnej: wiatrowej, geotermalnej i słonecznej pozyskiwanej bezpośrednio przez kolektory lub fotoogniwa lub pozyskiwanej pośrednio pompami ciepła z gruntu, wody, powietrza lub w wymiennikach gruntowych powietrza do wentylacji pomieszczeń,
- odzysku ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego w rekuperatorach lub pompami ciepła.
 
3. Poprawa jakości wyrobów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w obudowie w zakresie cech i właściwości użytkowych mających wpływ na charakterystykę energetyczną budynku i zapewnienie w nim ochrony cieplnej, przez:
- zastosowanie w ścianach, stropach i dachu większych grubości warstwy izolacji oraz wyrobów budowlanych do izolacji cieplnej i wyrobów konstrukcyjnych o niższej przewodności cieplnej,
- wykorzystanie rozwiązań technicznych zmniejszających oddziaływanie konstrukcyjnych mostków cieplnych w połączeniach przegród budynku,
- zastosowanie wyrobów zapewniających dużą szczelność na przenikanie powietrza obudowy w przegrodach budynku, połączeniach przegród i w miejscach wbudowania okien oraz drzwi,
- zastosowanie okien i drzwi o niskich wartościach współczynnika przenikania ciepła, uzyskanych dzięki wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań technicznych ram okien i drzwi oraz szyb zespolonych.
 
We współcześnie wznoszonych budynkach energooszczędnych np. budynkach pasywnych, w zależności od zamierzonego poziomu polepszenia charakterystyki energetycznej, stosuje się różne kombinacje ww. środków.
 
 
Dr inż. Robert Geryło
 
 
Zobacz także:
Ewolucja wymagań energooszczędności budynków

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny