TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Lista kontrolna domu pasywnego

Czyli co zrobić i jak zrobić, żeby zbudować prawdziwy dom pasywny. Przedstawiamy poniżej listę kontrolną, niezbędną podczas budowy domu pasywnego, a zaprezentowaną przez Polski Instytu Budownictwa Pasywnego.

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
• bliskość środków transportu publicznego
• południowa orientacja fasady budynku (± 30°) oraz duże powierzchnie okien południowych
• brak niepożądanego zacieniania przez elementy budynku, co umożliwia pasywne wykorzystanie energii słonecznej
• roślinność nie powodująca niepożądanego zacienienia, również w przyszłości
• czy możliwa jest zwarta postać zabudowy? - preferowane są budynki szeregowe i wielokondygnacyjne


2. Opracowanie koncepcji
• stosować zwartą bryłę budynku; wykorzystywać możliwości łączenia budynków, dobudowy itp.
• optymalne są powierzchnie przeszklone skierowane na południe; okna wschodnie, północne i zachodnie powinny być stosunkowo małe.
• ograniczenie zacieniania (brak cienia ew. bardzo małe powierzchnie zacieniane zimą przez balustrady, ryzality i wykusze, balkony, okapy, ogrodzenia itp.)
• prosta budowa przegród zewnętrznych (możliwie bez wykuszy, załomów itp.)
• przy rozplanowaniu rzutów tworzyć strefy zgrupowania instalacji (np. łazienki powyżej albo obok kuchni), uwzględnić niezbędne kanały wentylacyjne
• oddzielić ewentualnie występującą kondygnację piwniczną, w sposób zapewniający szczelność powietrzną i brak mostków cieplnych
• zastosować pakiet PHVP (Projektowanie Wstępne Budynków Pasywnych)
• sprawdzić możliwość uzyskania subwencji dla budownictwa pasywnego i złożyć ewentualnie wniosek o jej przyznanie


3. Projekt architektoniczno-budowlany
• określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych
• unikać mostków cieplnych
• zaplanować wielkość przestrzeni niezbędnej dla instalacji technicznych budynku
• przy rozplanowaniu rzutów zapewnić krótkie trasy przewodów (doprowadzających ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzających ścieki), jak również krótkie trasy kanałów wentylacyjnych. Kanały powietrza zimnego prowadzić na zewnątrz, a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych budynku.


4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany
• wysoka izolacyjność termiczna zwykłych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U≤0,15 W/(m2.K), ale należy dążyć do U = 0,1)
• styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób uniemożliwiający występowanie mostków cieplnych albo uwzględnić ich obecność w obliczeniach
• styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób zapewniający szczelność powietrzną
• okna zoptymalizowane (rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, udział procentowy szyby względem całości okna, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem)
• obliczyć wskaźniki energetyczne przy wykorzystaniu PHPP (Pakietu do projektowania budynków pasywnych)

5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
• sieć kanałów: kanały powietrza zimnego poza obrębem izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; jeżeli w obrębie, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i bardzo dobrze izolowane termicznie. Kanały powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; jeżeli poza obrębem, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i nadzwyczaj dobrze izolowane termicznie.
Krótkie trasy kanałów o gładkich ścianach wewnętrznych; prędkości strumienia ≤ 3 m/s
Należy przewidzieć osprzęt pomiarowo-regulacyjny; zapewnić tłumienie hałasu; uwzględnić środki ochrony przeciwpożarowej
• nawiewniki: unikać "krótkiego spięcia" strumieni powietrza tzn. przedwczesnego usuwania powietrza świeżego, uwzględnić zasięg wyrzutu strumienia powietrza  i umożliwić jego regulację
• otwory wywiewne: nie umieszczać nad grzejnikami (o ile występują)
• otwory przepływowe między poszczególnymi pomieszczeniami wymiarować na Δp ≤ 1 Pa
• wentylacja: centrala wentylacyjna
wymiennik ciepła umieścić w pobliżu izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; korzystne jego usytuowanie to wnętrze przegrody lub suterena.
Podgrzewacz powietrza umieścić w obrębie izolowanych termicznie przegród


6. Projekt wykonawczy pozostałych instalacji
• instalacja kanalizacyjna, instalacja c. w. u.: krótkie
trasy przewodów, dobrze ocieplonych umieszczonych w obrębie przegród zewnętrznych budynku
• instalacja kanalizacyjna, instalacja wodociągowa: krótkie trasy przewodów, izolacja cieplna zapobiegająca pojawianiu się kondensatu
• elementy armatury instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania izolować termicznie
• armatura umożliwiająca oszczędzanie wody; przyłącza c. w. u. do pralek automatycznych i zmywarek do naczyń
• instalacja odprowadzania ścieków: krótkie trasy przewodów (preferowany jeden pion kanalizacyjny), zawór napowietrzający poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura wywiewna
• instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna: w miarę możności bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych budynku; tam, gdzie są one niezbędne należy zapewnić ich szczelność!
• stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego (przydatne jest zestawienie będące częścią pakietu PHPP)
• zapewnić kontrolowaną pod względem jakości realizację całego
wyposażenia technicznego budynku


7. Wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych
• unikanie mostków cieplnych: ustalić terminy inspekcji kontroli jakości robót na budowie
• prace izolacyjne: ciągłość warstw izolacji cieplnej; unikać szczelin i pustek powietrznych
• szczelność powietrzna: sprawdzać miejsca połączeń przegród dopóki są one dostępne
• szczelność powietrzna: wykonać próbę ciśnieniową szczelności przegród zewnętrznych na etapie budowy!
• Kiedy? Skoro tylko zostaną całkowicie ukończone szczelne powietrznie przegrody zewnętrzne, lecz będą jeszcze dostępne: tzn. przed wykończeniem wnętrz (porozumienie ze wszystkimi podwykonawcami!)
• Jak? Próba ciśnieniowa n50 metodą Blower Door albo za pomocą instalacji do odzysku ciepła; łącznie z dokumentacją nieszczelności


8. Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej
• przejścia przez przegrody: szczelne powietrznie
• kanały: wbudować czysto i starannie, dokładnie uszczelnić
• centrala: zapewnić łatwą dostępność do filtrów w celu wymiany; sprawdzić izolację akustyczną (tam, gdzie jest wymagana)
• skontrolować izolację kanałów (tam, gdzie jest to konieczne)
• wyregulowanie przepływu strumieni powietrza w normalnym trybie pracy instalacji
pomiar strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego; zbilansowanie; koordynacja rozdziału powietrza nawiewanego i wywiewanego; pomiar poboru mocy elektrycznej.


9. Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji
• kontrola szczelności powietrznej przejść przez przegrody
• kontrola izolacji cieplnej przewodów

 

10. Certyfikat
• złożenie za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego wniosku do Passivhaus Institut o przyznanie certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod względem jakościowym“

 

 

Zobacz także:

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Co to znaczy dom energooszczędny?

Czym jest dom pasywny?

Ściany w domu pasywnym

Minergie-P szwajcarski dom pasywny

Passivhaus Institut Darmstadt

Badania termowizyjne

Docieplenie - błędy wykonawcze

Skomentuj





Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny