TermoDom.pl

Newsletter

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjne jest coraz popularniejszą metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej... więcej

Konferencja:...

Konferencja Efektywność energetyczna – wdrożenie białych certyfikatów... więcej

Docieplenie wieńca w...

Wieniec to miejsce narażone na powstawanie mostków cieplnych. Już na etapie projektowania... więcej

Materiały budowlane pod kontrolą

Materiały budowlane pod kontrolą

MI przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności. Od stycznia 2010 zapewniona będzie większa ochrona nabywców wyrobów budowlanych.

Aby bardziej chronić nabywców wyrobów budowlanych przed nieuczciwymi praktykami producentów, importerów czy handlowców, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Nowe regulacje, za sprawą zwiększonej intensywności działań organów nadzoru budowlanego, mają przyczynić się do skuteczniejszej ochrony klientów przed wyrobami niebezpiecznymi lub o właściwościach użytkowych gorszych niż deklarowane przez producenta. Ma to przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, a przy okazji dostosować polskie prawo, w zakresie objętym nowelizowaną ustawą, do wymagań unijnych.

Przygotowany projekt zakłada, że wyroby budowlane będą kontrolowane na każdym etapie obrotu. W przypadku producenta - kontrola ma na celu sprawdzenie wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania oraz oceny zgodności i dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobu. W związku z tym kontroler może m.in. zażądać przedstawienia deklaracji zgodności wyrobu budowlanego, dokumentacji technicznej czy ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu. W razie wątpliwości organ kontrolny może zlecić wykonanie ekspertyz czy dodatkowych badań jakości wyrobów. Jeśli wykażą one, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

Dodatkowo proponowane zmiany umożliwiają organom nadzoru budowlanego orzekanie - wobec niespełniającego wymagań wyrobu budowlanego - nakazu wycofania z obrotu czasowego, do momentu usunięcia określonych nieprawidłowości lub całkowitego, poprzez wydanie decyzji zakazującej dalszego przekazywania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę. Możliwe jest też orzeczenie nakazu odpowiednio producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienia wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają.

W przypadku, gdy wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie, a producent lub importer mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ może nakazać zniszczenie wyrobu na koszt producenta, importera lub sprzedawcy, o ile w inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez ten wyrób.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit b, który obowiązywać zacznie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


CM
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

12-10-2009
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Dom energooszczędny...

Koszty domów energooszczędnych często bywają demonizowane. Rzeczywiście, wydatki na etapie... więcej

Efektywność...

Efektywność energetyczna to obniżenie zużycia energii pierwotnej na etapie zmiany napięć,... więcej

Zielone ściany w Seulu

Fantastyczne połączenie architektury z zielonym design’em wyczarowali w Seulu... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy