TermoDom.pl

Newsletter

Oszczędność energii...

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, do produkcji betonu komórkowego YTONG... więcej

Sposoby ogrzewania...

Jesień to znakomity moment, by podjąć temat ogrzewania. Sposobów na zapewnienie ciepła... więcej

Wybieramy baterie...

Rosnące ceny wody skutecznie mobilizują nas do jej oszczędzania. Niezwykle pomoce w tym... więcej

Inne Kredyty Rozporządzenie - Zakres i forma audytu energetycznego

Rozporządzenie - Zakres i forma audytu energetycznego

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów energetycznych. Dokument określa zakres i formy audytu enenrgetycznego przeprowadzanego przed i po remoncie. Audyt taki umożliwia otrzymanie Premii Termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt styczeń 2008r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ……………………… 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

 


Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 


Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
   1) ustawa - ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   2) usprawnienie termomodernizacyjne - działanie techniczne składające się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej i lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii;
   3) wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - zestaw usprawnień termomodernizacyjnych, utworzony przez wykonawcę audytu energetycznego, zwanego dalej „audytorem”;
   4) optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wybrany zgodnie z algorytmem oceny opłacalności, który spełnia wszystkie warunki i kryteria określone w ustawie, przeznaczony do realizacji.

 


Rozdział 2
Forma audytu energetycznego

 

§ 3. 1. Audyt energetyczny opracowuje się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach.
   2. Wszystkie strony (arkusze) poszczególnych części audytu energetycznego oraz załączniki oznacza się kolejną numeracją.
   3. Audyt energetyczny oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.

 


Rozdział 3
Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku

 

§ 4. Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące budynku oraz jego właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierającej:
      a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności: opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
      b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
      c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
      d) charakterystykę energetyczną budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,
      e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji,
      f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
      g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności: rodzaj, typ wentylacji,
      h) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
      i) charakterystykę instalacji gazowej, przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
      j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
   5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   6) wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   8) opisu technicznego i niezbędnych szkiców optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 5. Algorytm, o którym mowa w § 4 pkt. 7, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło:
      a) na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
      b) na przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
   2) krok drugi polegający na:
      a) wyborze, według metody opisanej w pkt. 1 i 2 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych spośród określonych w pkt. 1 lit. a i b,
      b) zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów, charakteryzującego każde usprawnienie (SPBT);
   3) krok trzeci polegający na wyborze optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego, według metody opisanej w pkt. 3 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, i zestawieniu usprawnień składających się na optymalny wariant w tabeli 2 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
   4) krok czwarty polegający na wyborze, według metody opisanej w pkt. 4 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5, 6 i 7 tabeli 1 części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. a - kolumna 5, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 4 pkt. 3.

 

§ 6. 1. Audyt energetyczny budynku należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i o tym samym stopniu zużycia, stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, może być opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków.
   2. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje tylko usprawnienia racjonalne dla danego budynku.

 


Rozdział 4
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem, lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden
budynek

 

 § 7. Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące lokalnego źródła ciepła oraz jego właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej charakterystykę konstrukcyjną lokalnego źródła ciepła, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego źródła ciepła, zawierającej:
      a) charakterystykę techniczną lokalnego źródła ciepła, w tym w szczególności: typ, liczbę oraz nominalne parametry techniczne urządzeń wytwarzających lub transformujących ciepło, rodzaj oraz parametry nośnika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
      b) charakterystykę techniczną instalacji lokalnego źródła ciepła, w tym: kotłów, rurociągów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń regulacyjnych, urządzeń oczyszczania spalin, komina, odżużlania, nawęglania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zużycia urządzeń i możliwości wykorzystania istniejących urządzeń w zmodernizowanym źródle,
      c) charakterystykę budynku lokalnego źródła ciepła i jego pomieszczeń, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 pkt. 4,
      d) bilans ciepła lokalnego źródła ciepła, sporządzony według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
   5) oceny stanu technicznego: instalacji oraz budynku lokalnego źródła ciepła, w zakresie istotnym dla wskazania właściwych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   7) opisu technicznego i niezbędnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 8. Algorytm, o którym mowa w § 7 pkt. 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   2) krok drugi polegający na obliczeniu nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   3) krok trzeci polegający na:
      a) sporządzeniu, według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, bilansu ciepła dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, zgodnie z wzorem zawartym w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1;
   4) krok czwarty polegający na:
      a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciepła, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów ekonomicznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1;
   5) krok piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o którym mowa w § 7 pkt. 3.

 


Rozdział 5
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

 

§ 9. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące lokalnej sieci ciepłowniczej oraz jej właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnej sieci ciepłowniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji technicznej lokalnej sieci ciepłowniczej, zawierającej:
      a) szczegółową charakterystykę konstrukcyjną sieci, sporządzoną zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
      b) parametry czynnika grzewczego,
      c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
      d) określenie, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej;
   5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych;
   6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu wskazania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   7) opisu technicznego i niezbędnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 10. Algorytm, o którym mowa w § 9 pkt. 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu usprawnień termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
   2) krok drugi polegający na obliczeniu nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 1 usprawnień termomodernizacyjnych;
   3) krok trzeci polegający na:
      a) obliczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, efektów energetycznych dla usprawnień termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt. 1;
   4) krok czwarty polegający na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt. 1 usprawnień termomodernizacyjnych, rozumianych jako różnica całkowitych kosztów przesyłania ciepła przed i po wykonaniu usprawnienia;
   5) krok piąty polegający na zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci ciepłowniczej uszeregowanych zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT);
   6) krok szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. b - kolumna 4, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o którym mowa w § 9 pkt. 3.

 


Rozdział 6
Przepis końcowy

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 

 

 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2008 r., (poz. )

 

Załącznik nr 1

część 1

 

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku

                              

1.2 Rok budowy

                             

 1.3 Właściciel lub zarządca*)
(nazwa lub imię i nazwisko, adres)


*) – niepotrzebne skreślić

 

 


ul.                   nr
kod     miejscowość

tel.

fax.

1.4 Adres budynku

ul.                          nr
kod         miejscowość

powiat    województwo

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:

 

 

 

 

3. Imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

 

 

 

 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

 Lp.

 Imię i nazwisko

 Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

 Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia)

1.

2.

3.

     
5. Miejscowość                                   data wykonania opracowania:
6. Spis treści

1.                                                                      str.
2.                                                                      str.
3.                                                                      str.
4.                                                                      str.
5.                                                                      str.
6.                                                                      str.
7.                                                                      str.
8.                                                                      str.
9.                                                                      str.
10.                                                                    str.


 
TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *)

1. Dane ogólne    
1. Konstrukcja/technologia budynku   
2. Liczba kondygnacji   
3. Kubatura części ogrzewanej [m3 ]   
4. Powierzchnia netto budynku [m2 ]   
5. Powierzchnia użytkowa mieszkalnej [m2 ]   
6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2]   
7. Liczba mieszkań   
8. Liczba osób użytkujących budynek   
9. Sposób przygotowania ciepłej wody   
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku   
11. Współczynnik kształtu A/V [1/m ]   
12. Inne dane charakteryzujące budynek     
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Stan przed termomodernizacją

 Stan po termomodernizacji

1. Ściany zewnętrzne    
2. Dach/stropodach    
3. Strop piwnicy    
4. Okna    
5. Drzwi/bramy    
6. Inne    
3. Sprawności składowe systemu grzewczego
1.  Sprawność wytwarzania    
2.  Sprawność przesyłania    
3.  Sprawność regulacji    
4. Sprawność wykorzystania    
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia    
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby    
4. Charakterystyka systemu wentylacji  
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna)    
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza    
3.  Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]    
4.  Liczba wymian [1/h]    
5. Charakterystyka energetyczna budynku  
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]    
2.  Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]    
3.   Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]    
4.  Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]    
5.  Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok]    
6.  Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]    
7. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]    
8. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]    
9. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)]    
6 Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1.  Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]    
2.  Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc***) [zł]    
3.  Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej **) [zł]    
4.  Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***) [zł]    
5.  Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]    
6.  Opłata abonamentowa [zł]    
7. Inne [zł]    
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego   
Planowana suma kredytu [zł]   Miesięczna  rata spłaty kredytu wraz z odsetkami [zł]  
Oprocentowanie kredytu [%]   Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]  
Okres kredytowania [lata]   Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]  
*) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku
**) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii
***) - stała opłata miesięczna  związana z dystrybucją i przesyłem energii


 
część 2

 

TABELA 1. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp. 

Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowane koszty robót [zł]

SPBT [lata]

1

2

3

4

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

n

     


TABELA 2. RODZAJE USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *)

1

2

Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła  nw =
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających  np =
Regulacji systemu grzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej  nr =
Wykorzystania ciepła, np. zastosowanie ogrzewania podłogowego  ne =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia  wt =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby  wd =
Sprawność całkowita systemu grzewczego

 nw np nr ne =

*) - przyjmuje się z tabel 2-6 znajdujących się w części 3.


 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Ocena efektywności termomodernizacji

Termowizja i jej...

Brak dokumentacji technicznej budynku w obliczu konieczności sporządzenia dla niego... więcej

Konferencja:...

Konferencja Efektywność energetyczna – wdrożenie białych certyfikatów... więcej

Ile izolacji na dach?

Wprowadzona nowelizacja Warunków Technicznych zakłada obniżenie współczynnika przenikania... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy