TermoDom.pl

Newsletter

Dachy

Dachy płaskie, dachy skośne. Jakie są ich wady i zalety oraz jak je docieplać. Tu... więcej

Wireless - nowy wymiar...

Tradycyjne instalacje elektryczne wychodzą chyba z mody. Przychodzi czas na nowoczesne... więcej

Minergie-P szwajcarski...

Dom pasywny jest pionierem wsród budynków w dziedzinie komfortu cieplnego jego... więcej

Inne Kredyty Rozporządzenie - Weryfikacja audytu energetycznego

Rozporządzenie - Weryfikacja audytu energetycznego

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji audytu energetycznego. Określa ono sposoby weryfikacji audytu energetycznego przeprowadzanego przed remontem. Audyt ten umożliwia otrzymanie Premii Termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt styczeń 2008 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia .................................... 2008 r.
w sprawie weryfikacji audytu energetycznego

 

 

     Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:


       1) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego, stanowiącego podstawę do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwanej dalej „ustawą”;


       2) szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.

 


§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:


       1) weryfikatorze - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy;


       2) ocenie weryfikacyjnej - należy przez to rozumieć pisemną ocenę audytu energetycznego wydaną przez weryfikatora;
       3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ………..… w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr ……).

 


§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu w szczególności:


       1) kompletności sporządzonej inwentaryzacji przedmiotu tego audytu;
       2) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu tego audytu;
       3) racjonalności wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianych do oceny za pomocą procedury optymalizacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury;
       4) dokumentacji realizacji procedury wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


2. Weryfikator w oparciu o wszystkie audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 


§ 4. 1. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z chwilą otrzymania i rejestracji przez weryfikatora audytu energetycznego.


2. Weryfikator w ramach wstępnego etapu postępowania weryfikacyjnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu energetycznego, dokonuje oceny jego kompletności zgodnie z wymogami formalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.


3. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu energetycznego, weryfikator informuje w formie pisemnej inwestora o konieczności dokonania w określonym terminie stosownych uzupełnień.


4. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następuje po zakończeniu wstępnego etapu postępowania weryfikacyjnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 3, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie.


5. Weryfikator w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 4, sprawdza zgodność audytu energetycznego z wymaganiami szczególnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 


§ 5. 1. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator sporządza ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna.


2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego zwięzłego uzasadnienia.

 


§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego może dokonać analizy oceny weryfikacyjnej audytu energetycznego sporządzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego zlecił wykonanie tej weryfikacji.

 


§ 7. Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego podmiotom, które spełniają następujące warunki:

1) są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej;

2) dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą:
       a) z wyższym wykształceniem technicznym, w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk ścisłych,
       b) co najmniej z trzyletnią praktyką zawodową oraz doświadczeniem i dorobkiem w zakresie wykonywania w szczególności ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz szacowania kosztów inwestycji;


3) posiadają możliwości techniczne wykonywania weryfikacji.

 

§ 8. Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać weryfikację wyłącznie podmiotom, które nie mają powiązań kapitałowych lub nie są związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji, a także nie wykonują audytów energetycznych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 

 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Ocena efektywności termomodernizacji

Jakość energetyczna...

Zgodnie z dyrektywą EPBD, każdy budynek będzie miał nadaną określoną klasę... więcej

Blog - zima 2008

Zima 2008 nie sprzyjała budowie domu pasywnego, tym niemniej prace wciąż trwały. Palce... więcej

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu to temat, za którym kryją się realne zagrożenia dla współczesnej... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy