TermoDom.pl

Newsletter

Literatura

Zachęcamy do zapoznania się z coraz liczniej prezentowanymi na rynku publikacjami... więcej

Najoszczędniejsza...

Na co zwracamy uwagę kupując nowy samochód? Zazwyczaj na markę, wygląd, komfort jazdy,... więcej

Multipor- bezpieczne...

Jak przeprowadzić termomodernizację obiektu, którego ocieplenie z zewnątrz jest... więcej

Inne Kredyty Rozporządzenie - Weryfikacja audytu energetycznego

Rozporządzenie - Weryfikacja audytu energetycznego

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji audytu energetycznego. Określa ono sposoby weryfikacji audytu energetycznego przeprowadzanego przed remontem. Audyt ten umożliwia otrzymanie Premii Termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt styczeń 2008 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia .................................... 2008 r.
w sprawie weryfikacji audytu energetycznego

 

 

     Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:


       1) szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego, stanowiącego podstawę do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwanej dalej „ustawą”;


       2) szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych.

 


§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:


       1) weryfikatorze - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy;


       2) ocenie weryfikacyjnej - należy przez to rozumieć pisemną ocenę audytu energetycznego wydaną przez weryfikatora;
       3) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ………..… w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr ……).

 


§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega na sprawdzeniu w szczególności:


       1) kompletności sporządzonej inwentaryzacji przedmiotu tego audytu;
       2) prawidłowości oceny stanu technicznego przedmiotu tego audytu;
       3) racjonalności wskazanych rodzajów usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianych do oceny za pomocą procedury optymalizacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury;
       4) dokumentacji realizacji procedury wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


2. Weryfikator w oparciu o wszystkie audyty energetyczne, które uzyskały pozytywną ocenę weryfikacyjną, tworzy komputerową bazę danych pozwalającą na przechowywanie i analizę danych z kart audytu, w szczególności analizę statystyczną efektów uzyskiwanych z realizacji wybranego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 


§ 4. 1. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z chwilą otrzymania i rejestracji przez weryfikatora audytu energetycznego.


2. Weryfikator w ramach wstępnego etapu postępowania weryfikacyjnego, trwającego nie dłużej niż siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu energetycznego, dokonuje oceny jego kompletności zgodnie z wymogami formalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.


3. W przypadku stwierdzenia niekompletności złożonego do weryfikacji audytu energetycznego, weryfikator informuje w formie pisemnej inwestora o konieczności dokonania w określonym terminie stosownych uzupełnień.


4. Właściwe postępowanie weryfikacyjne następuje po zakończeniu wstępnego etapu postępowania weryfikacyjnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 3, i nie może trwać dłużej niż dwa tygodnie.


5. Weryfikator w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 4, sprawdza zgodność audytu energetycznego z wymaganiami szczególnymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 


§ 5. 1. Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego weryfikator sporządza ocenę weryfikacyjną zawierającą stwierdzenie, że weryfikacja jest pozytywna albo negatywna.


2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pisemnego zwięzłego uzasadnienia.

 


§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego może dokonać analizy oceny weryfikacyjnej audytu energetycznego sporządzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodarstwa Krajowego zlecił wykonanie tej weryfikacji.

 


§ 7. Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytu energetycznego podmiotom, które spełniają następujące warunki:

1) są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji działalności gospodarczej;

2) dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą:
       a) z wyższym wykształceniem technicznym, w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania, ekonomicznym lub w dziedzinie nauk ścisłych,
       b) co najmniej z trzyletnią praktyką zawodową oraz doświadczeniem i dorobkiem w zakresie wykonywania w szczególności ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii oraz szacowania kosztów inwestycji;


3) posiadają możliwości techniczne wykonywania weryfikacji.

 

§ 8. Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać weryfikację wyłącznie podmiotom, które nie mają powiązań kapitałowych lub nie są związane umowami cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywność dokonywanej weryfikacji, a także nie wykonują audytów energetycznych sporządzanych dla potrzeb uzyskiwania premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 

 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Ocena efektywności termomodernizacji

Wireless - nowy wymiar...

Tradycyjne instalacje elektryczne wychodzą chyba z mody. Przychodzi czas na nowoczesne... więcej

Parametry i...

Warto wiedzieć jakie parametry są ważne dla budynków oraz  materiałów izolacyjnych.... więcej

Dom energooszczędny,...

TermoDom w praktyce, czyli domy energooszczędne i domy pasywne widziane oczami... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy