TermoDom.pl

Newsletter

Fundusz...

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących... więcej

Publikacja ENERGIA...

27 listopada 2008 roku wraz z czwartkowym wydaniem Rzeczpospolitej do rąk czytelników... więcej

Budujesz z ENERGO i...

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze,... więcej

Inne Kredyty Fundusz Termomodernizacyjny

Fundusz Termomodernizacyjny

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

Fundusz Termomodernizacyjny ustanowiono ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 poz. 1121 z późniejszymi zmianami)  w Banku Gospodarstwa Krajoweg. W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego przez inwestora.

 

 

Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? 

 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:
rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%, w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
w pozostałych budynkach - co najmniej o 25% .Co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.: kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków.
Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,
Zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
 


Co to jest premia termomodernizacyjna? 


Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.


 
Kto może się ubiegać o premię termomodernizacyjną? 


O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

budynków mieszkalnych,
budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła, budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego. Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc np.:

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
gminy, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,
wspólnoty mieszkaniowe.
 


Gdzie można się ubiegać o premię termomodernizacyjną? 


Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy. Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na chwilę obecną jest to 17 banków (m.in. BOŚ, BPH-PBK, ING-BŚ, BGŻ, BISE, BZ-WBK, BRE i inne).


 
Jakie są warunki ubiegania się o premię termomodernizacyjną? 


Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Kolejne warunki przyznania premii termomodernizacyjnej dotyczą kwestii związanych z udzieleniem i spłatą kredytu. Są one następujące:

Decyzję o udzieleniu kredytu Bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu.
Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat.
Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii); na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe spłaty kredytu.
 


Co to jest audyt energetyczny? 


Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

Dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela.
Ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej.
Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego,określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 114).


 
Jaki jest tryb przyznawania premii termomodernizacyjnej? 


Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank udzielający kredytu przesyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z audytem energetycznym.

Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ok. 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku:

dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom,
sprawdza, czy zostały spełnione inne warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej.
W przypadku negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z odmową przyznania premii termomodernizacyjnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania określające prawo do przyznania premii, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości.

Bank kredytujący, po otrzymaniu decyzji Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej potrącając prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.


 
Kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca premię termomodernizacyjną? 


Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem energetycznym, co zostało potwierdzone oświadczeniem projektanta), co jest potwierdzone oświadczeniem inspektora nadzoru budowlanego oraz w terminie określonym w umowie kredytu.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

 

Zobacz także:

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Fortis Bank

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Ocena efektywności termomodernizacji

Ściana trójwarstwowa

Niesłusznie ściany trójwarstwowe są powszechnie uznawane za najdroższe, bo dzięki... więcej

Jak zyskać na...

Jak wykorzystać świadectwo energetyczne by oszczędzać pieniądze? Jak rozumieć wskaźniki... więcej

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy