TermoDom.pl

Newsletter

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów... więcej

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Bramy garażowe

Bramy garażowe, zwłaszcza rozwieralne, uchylne i segmentowe mogą być zarówno... więcej

Inne Kredyty Bank Ochrony Środowska

Bank Ochrony Środowska

Kredyty na przedsięwziecia z zakresu termomodernizacji

Przedmiot kredytowania:

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia.18.12.1998r

źródło: Bank Ochrony Środowska

Przedmiot kredytowania:

 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia.18.12.1998r, tj.:

 

 ulepszenie, w wyniku których następuje zmniejszenie:

 

- rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych:


- o co najmniej 10% - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy

- o co najmniej 15% - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
- o co najmniej 25% - w pozostałych budynkach

 

- o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej tj.:

 

- kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku 
- ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynku lub lokalnej sieci ciepłowniczej, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone odpowiednimi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

 

wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów ciepła dostarczanego do budynków o co najmniej 20% w stosunku rocznym;

 

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne) realizowane zgodnie z projektem budowlanym wykonanym na podstawie audytu energetycznego.

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 

właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych


jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych

 

Warunki kredytowania:

 

- waluta kredytu - PLN
- max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania
- okres spłaty kredytu - do 10 lat
- karencja - nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zakończenia zadania
- oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.
- prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty kredytu
- prowizja dla BGK - 0,6% premii termomodernizacyjnej

 


Premia w wysokości 25% kwoty kredytu

 

 

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 

1. klienci indywidualni

- audyt energetyczny
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną,
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

 

2. przedsiębiorcy

- audyt energetyczny
- wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
- oświadczenie współmałżonka
- wyciąg z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- statut
- umowę spółki
- koncesje
- dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu
- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
- aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych
- zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
- rachunek zysków i strat za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- bilans za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
- harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
- dokumenty nt. przetargu/przetargów dot. wyboru wykonawcy/wykonawców
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia

 

3. jednostki samorządu terytorialnego

- audyt energetyczny
- statut,
- uchwały rady w sprawie powołania członków zarządu
- dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu,
- aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych,
- zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku,
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

 

 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Ocena efektywności termomodernizacji

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Millennium

Fortis Bank

 

 

Zielone światło dla...

Władze Rioja, prowincji w Hiszpanii, dały wreszcie zielone światło na realizację... więcej

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Ściany z ceramiki...

W dziedzinie materiałów budowlanych możemy obserwować nieustający postęp. Czerwona cegła... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy