TermoDom.pl

Newsletter

Certyfikacja...

Mija już niemal dwa i pół roku, odkąd zaczęła się polska przygoda z dyrektywą... więcej

ECOBAY – ekologiczne...

Nie trzeba szukać ekologicznych projektów całych miast w tak odległych krajach, jak... więcej

Deszczówka sposobem...

Z każdym rokiem również woda staje się jednym z luksusowych, bo coraz bardziej... więcej

Inne Kredyty Bank Ochrony Środowska

Bank Ochrony Środowska

Kredyty na przedsięwziecia z zakresu termomodernizacji

Przedmiot kredytowania:

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia.18.12.1998r

źródło: Bank Ochrony Środowska

Przedmiot kredytowania:

 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia.18.12.1998r, tj.:

 

 ulepszenie, w wyniku których następuje zmniejszenie:

 

- rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych:


- o co najmniej 10% - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy

- o co najmniej 15% - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
- o co najmniej 25% - w pozostałych budynkach

 

- o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej tj.:

 

- kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku 
- ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynku lub lokalnej sieci ciepłowniczej, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone odpowiednimi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

 

wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów ciepła dostarczanego do budynków o co najmniej 20% w stosunku rocznym;

 

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne) realizowane zgodnie z projektem budowlanym wykonanym na podstawie audytu energetycznego.

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 

właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych


jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych

 

Warunki kredytowania:

 

- waluta kredytu - PLN
- max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania
- okres spłaty kredytu - do 10 lat
- karencja - nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zakończenia zadania
- oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.
- prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty kredytu
- prowizja dla BGK - 0,6% premii termomodernizacyjnej

 


Premia w wysokości 25% kwoty kredytu

 

 

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

 

1. klienci indywidualni

- audyt energetyczny
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną,
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

 

2. przedsiębiorcy

- audyt energetyczny
- wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
- oświadczenie współmałżonka
- wyciąg z odpowiedniego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- statut
- umowę spółki
- koncesje
- dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu
- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
- aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych
- zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu
- rachunek zysków i strat za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- bilans za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy
- harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
- dokumenty nt. przetargu/przetargów dot. wyboru wykonawcy/wykonawców
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia

 

3. jednostki samorządu terytorialnego

- audyt energetyczny
- statut,
- uchwały rady w sprawie powołania członków zarządu
- dokumenty dotyczące zezwolenia na zaciągnięcie kredytu,
- aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych,
- zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
- dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2 lata poprzedzające złożenie wniosku,
- opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,
- inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji

 

 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Ocena efektywności termomodernizacji

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Millennium

Fortis Bank

 

 

Oszczędność energii...

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, do produkcji betonu komórkowego YTONG... więcej

Co decyduje o...

Co czyni okno ciepłym? Biorąc pod uwagę parametr ochrony cieplnej powinniśmy zwrócić uwagę... więcej

Mostki cieplne

Mostki cieplne lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ciepło ucieka... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy