TermoDom.pl

Newsletter

Proces wdrożenia...

Dyrektywa EPBD w Polsce nie doczekała się jeszcze odpowiednich aktów prawnych... więcej

Termomodernizacja...

Więszość zasobów mieszkaniowych w naszym kraju to budownictwo wymagające... więcej

Blog - lipiec 2008

Ścianki działowe, sposób na instalacje, pompa ciepła, 50 metrów bieżących rury... więcej

Inne Instytucje Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA) jest krajowym partnerem i konsultantem w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej Polski.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. powstała w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę społeczno-ekonomiczną państwa.

 

 

Akcjonariusze KAPE

Bank Gospodarstwa Krajowego (16,13 %),
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (16,13 %),
Skarb Państwa (51,61 %),
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16,13 %).


Misja i cel KAPE
 

Misją KAPE S.A. jest skuteczny udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski.

Dla wypełnienia swojej misji, KAPE stawia sobie za cel strategiczny odegranie na rynku usług energetycznych wiodącej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad zrównoważonej polityki energetycznej i ich realizację zgodnie ze standardami europejskimi we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Odpowiedni poziom merytoryczny, organizacyjny i kadrowy, pozycja na rynku krajowym i europejskim, doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz posiadane kontakty krajowe i międzynarodowe pomagają w realizacji misji i celu KAPE S.A.

 

Co to jest zrównoważona polityka energetyczna ?
 

Jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w długotrwałym horyzoncie czasowym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy:


- bezpieczeństwem energetycznym,
- zaspokojeniem potrzeb społecznych,
- ochroną środowiska,
- konkurencyjnością usług w sektorze energetycznym. 

KAPE wspiera zrównoważoną politykę energetyczną państwa wyrażoną m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (zapisy o zrównoważonym rozwoju); Ustawie - Prawo energetyczne; Ustawie o wspieraniu niektórych przedsięwzięć termomodernizacyjnych; Założeniach Polityki Energetycznej Polski do roku 2020; II Polityce Ekologicznej Państwa; Polityce Zrównoważonego Rozwoju Polski; Strategii Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii; dorobku prawnym Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetyczne; Protokole z Kioto; Traktacie Karty Energetycznej i Protokole Odnośnie Efektywności Energetycznej i Związanymi z nią Aspektami Ochrony Środowiska.

 

Jak działa KAPE ? 
 
KAPE S.A. prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii.

 

Cele te realizowane są poprzez:


- wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów,
- przygotowanie i realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii Europejskiej (w tym w ramach współpracy międzyrządowej) oraz zarządzanie programami międzynarodowymi, w których uczestniczy Polska,
- przygotowywanie i realizację dużych programów międzynarodowych w ramach współpracy międzyrządowej,
- organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, krajowych i zagranicznych,
- przygotowywanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych,
- prowadzenie Sekretariatu Audytorów Energetycznych i Sekretariatu Planowania Energetycznego,
- pełnienie roli weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
- przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
- identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.


Jakie są obszary działalności KAPE?
 

KAPE S.A. wykonuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową w następujących obszarach:


>>> zrównoważone budownictwo, w tym:
- termomodernizacja budynków i węzłów cieplnych,
- systemy ciepłownicze,
- systemy monitorowania i zarządzania energią w budynkach,


>>> zrównoważona polityka energetyczna, w tym:
- instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej,
- odnawialne źródła energii,
- wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych głównie w skojarzeniu,
- energooszczędny transport,

>>> zagadnienia ochrony środowiska naturalnego związane z procesami energetycznymi, w tym:
- wpływ procesów energetycznych na środowisko,
- wdrażanie mechanizmów wynikających z Protokołu z Kioto,
- najlepsze technologie energooszczędne,
>>> polityka samorządowa w zakresie zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego,
>>> kampanie promocyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej na temat zrównoważonej polityki energetycznej,
>>> mechanizmy finansowania małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł energii. 

KAPE S.A. m.in wykonała.:


- dla Ministerstwa Gospodarki koordynowała i przygotowywała zagadnienia związane z efektywnością energetyczną w ramach Narodowego Planu Przygotowania do Członkostwa (NPPC)
- uczestniczyła w pracach legislacyjnych przygotowujących i modyfikujących akty prawne wdrażające acquis communitaire w zakresie efektywności energetycznej.
- brała czynny udział w przygotowaniu "Założeń Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku" (rozdział dotyczący racjonalnego gospodarowania paliwami i energią) oraz w procesie przygotowawczym do ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej
- opracowała i wdrożyła z sukcesem system szkoleń audytorów energetycznych w budownictwie. W ramach tego systemu do chwili obecnej przeszkolono ponad 3 500 osób. 

KAPE S.A. bierze od lat udział we współpracy międzynarodowej- europejskiej i bilateralnej a obecnie uczestniczy m.in. w:


- programach Unii Europejskiej SAVE oraz ALTENER jako podmiot zarządzający w Polsce i wykonawca projektów międzynarodowych,
w 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej,
- programie PHARE 2002 Zrównoważona Polityka Energetyczna,
- programie UNDP Polskie Energooszczędne Silniki Elektryczne,
- tworzeniu Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej,
- BALTIC CHAIN - programie współpracy krajów bałtyckich wspierających małe i średnie projekty inwestycyjne w zakresie energetyki,
- Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC)- platformie współpracy w dziedzinie wykorzystania energii w państwach nadbałtyckich jako współprzewodniczący Grupy Roboczej Efektywności Energetycznej
- przygotowaniu programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (SAVE/ALTENER/STEER/COOPENER) 

 

KAPE współpracuje:


W kraju z:


- komisjami: parlamentarnymi,
- organami rządowymi: Ministerstwem Gospodarki; Ministerstwem Środowiska; Ministerstwem Infrastruktury; Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji; Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej;
- organami samorządowymi,
- przedsiębiorstwami sektora energetycznego,
- z instytucjami pozarządowymi, firmami doradczymi,
- wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi,
- bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii,


Zagranicą z:


- Dyrektoriatem Generalnym Energia i Transport Komisji Europejskiej,
- Sekretariatem Traktatu Karty Energetycznej,
- Międzynarodową Agencją Energii,
- europejskimi narodowymi agencjami efektywności energetycznej,
- japońskimi agencjami efektywności energetycznej.

 

 

Zobacz także:

Passivhaus Institut Darmstadt

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Instytut Techniki Budowlanej

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Dyrektywa EPBD

Działanie ustawy o certyfikacji budynków

Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji, których główną cechą jest możliwość... więcej

Kryteria zakupu okien

Wrzesień jak co roku otwiera sezon na stolarkę okienną. Jesień bowiem stanowi gorący... więcej

Energooszczędna...

W Kalifornii właśnie została otwarta Akademia Nauk, budynek wykonany według projektu Renzo... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy