TermoDom.pl

Newsletter

Konferencja „Energia...

21 maja odbyła się w Warszawie wspólna konferencja demosEUROPA – Centrum Strategii... więcej

Lista kontrolna domu...

Czyli co zrobić i jak zrobić, żeby zbudować prawdziwy dom pasywny. Przedstawiamy... więcej

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Inne Instytucje Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE SA) jest krajowym partnerem i konsultantem w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej Polski.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. powstała w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę społeczno-ekonomiczną państwa.

 

 

Akcjonariusze KAPE

Bank Gospodarstwa Krajowego (16,13 %),
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (16,13 %),
Skarb Państwa (51,61 %),
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (16,13 %).


Misja i cel KAPE
 

Misją KAPE S.A. jest skuteczny udział w przygotowaniu i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej Polski.

Dla wypełnienia swojej misji, KAPE stawia sobie za cel strategiczny odegranie na rynku usług energetycznych wiodącej roli na poziomie narodowym w przygotowaniu zasad zrównoważonej polityki energetycznej i ich realizację zgodnie ze standardami europejskimi we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Odpowiedni poziom merytoryczny, organizacyjny i kadrowy, pozycja na rynku krajowym i europejskim, doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz posiadane kontakty krajowe i międzynarodowe pomagają w realizacji misji i celu KAPE S.A.

 

Co to jest zrównoważona polityka energetyczna ?
 

Jest to polepszenie dobrobytu społeczeństwa w długotrwałym horyzoncie czasowym poprzez dążenie do utrzymania równowagi pomiędzy:


- bezpieczeństwem energetycznym,
- zaspokojeniem potrzeb społecznych,
- ochroną środowiska,
- konkurencyjnością usług w sektorze energetycznym. 

KAPE wspiera zrównoważoną politykę energetyczną państwa wyrażoną m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (zapisy o zrównoważonym rozwoju); Ustawie - Prawo energetyczne; Ustawie o wspieraniu niektórych przedsięwzięć termomodernizacyjnych; Założeniach Polityki Energetycznej Polski do roku 2020; II Polityce Ekologicznej Państwa; Polityce Zrównoważonego Rozwoju Polski; Strategii Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii; dorobku prawnym Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetyczne; Protokole z Kioto; Traktacie Karty Energetycznej i Protokole Odnośnie Efektywności Energetycznej i Związanymi z nią Aspektami Ochrony Środowiska.

 

Jak działa KAPE ? 
 
KAPE S.A. prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii.

 

Cele te realizowane są poprzez:


- wykonywanie ekspertyz, analiz i doradztwo na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów,
- przygotowanie i realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii Europejskiej (w tym w ramach współpracy międzyrządowej) oraz zarządzanie programami międzynarodowymi, w których uczestniczy Polska,
- przygotowywanie i realizację dużych programów międzynarodowych w ramach współpracy międzyrządowej,
- organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, krajowych i zagranicznych,
- przygotowywanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych,
- prowadzenie Sekretariatu Audytorów Energetycznych i Sekretariatu Planowania Energetycznego,
- pełnienie roli weryfikatora audytów energetycznych na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego,
- przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
- identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.


Jakie są obszary działalności KAPE?
 

KAPE S.A. wykonuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową w następujących obszarach:


>>> zrównoważone budownictwo, w tym:
- termomodernizacja budynków i węzłów cieplnych,
- systemy ciepłownicze,
- systemy monitorowania i zarządzania energią w budynkach,


>>> zrównoważona polityka energetyczna, w tym:
- instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej,
- odnawialne źródła energii,
- wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych głównie w skojarzeniu,
- energooszczędny transport,

>>> zagadnienia ochrony środowiska naturalnego związane z procesami energetycznymi, w tym:
- wpływ procesów energetycznych na środowisko,
- wdrażanie mechanizmów wynikających z Protokołu z Kioto,
- najlepsze technologie energooszczędne,
>>> polityka samorządowa w zakresie zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego,
>>> kampanie promocyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej na temat zrównoważonej polityki energetycznej,
>>> mechanizmy finansowania małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł energii. 

KAPE S.A. m.in wykonała.:


- dla Ministerstwa Gospodarki koordynowała i przygotowywała zagadnienia związane z efektywnością energetyczną w ramach Narodowego Planu Przygotowania do Członkostwa (NPPC)
- uczestniczyła w pracach legislacyjnych przygotowujących i modyfikujących akty prawne wdrażające acquis communitaire w zakresie efektywności energetycznej.
- brała czynny udział w przygotowaniu "Założeń Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku" (rozdział dotyczący racjonalnego gospodarowania paliwami i energią) oraz w procesie przygotowawczym do ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej
- opracowała i wdrożyła z sukcesem system szkoleń audytorów energetycznych w budownictwie. W ramach tego systemu do chwili obecnej przeszkolono ponad 3 500 osób. 

KAPE S.A. bierze od lat udział we współpracy międzynarodowej- europejskiej i bilateralnej a obecnie uczestniczy m.in. w:


- programach Unii Europejskiej SAVE oraz ALTENER jako podmiot zarządzający w Polsce i wykonawca projektów międzynarodowych,
w 5. i 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej,
- programie PHARE 2002 Zrównoważona Polityka Energetyczna,
- programie UNDP Polskie Energooszczędne Silniki Elektryczne,
- tworzeniu Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej,
- BALTIC CHAIN - programie współpracy krajów bałtyckich wspierających małe i średnie projekty inwestycyjne w zakresie energetyki,
- Baltic Sea Region Energy Co-operation (BASREC)- platformie współpracy w dziedzinie wykorzystania energii w państwach nadbałtyckich jako współprzewodniczący Grupy Roboczej Efektywności Energetycznej
- przygotowaniu programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (SAVE/ALTENER/STEER/COOPENER) 

 

KAPE współpracuje:


W kraju z:


- komisjami: parlamentarnymi,
- organami rządowymi: Ministerstwem Gospodarki; Ministerstwem Środowiska; Ministerstwem Infrastruktury; Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji; Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej;
- organami samorządowymi,
- przedsiębiorstwami sektora energetycznego,
- z instytucjami pozarządowymi, firmami doradczymi,
- wyższymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi,
- bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii,


Zagranicą z:


- Dyrektoriatem Generalnym Energia i Transport Komisji Europejskiej,
- Sekretariatem Traktatu Karty Energetycznej,
- Międzynarodową Agencją Energii,
- europejskimi narodowymi agencjami efektywności energetycznej,
- japońskimi agencjami efektywności energetycznej.

 

 

Zobacz także:

Passivhaus Institut Darmstadt

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Instytut Techniki Budowlanej

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Dyrektywa EPBD

Działanie ustawy o certyfikacji budynków

Budujesz z ENERGO i...

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze,... więcej

Beton komórkowy

Asortyment produktów z betonu komórkowego jest bardzo bogaty. Z materiału tego... więcej

Podstawowe cechy...

Porównanie charakterystycznych cech energooszczędnych materiałów izolacyjnych - wełny... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy