TermoDom.pl

Newsletter

Zewnętrzna instalacja...

Okazje takie jak święta Bożego Narodzenia i chęć udekorowania domu na zewnątrz... więcej

Jakość energetyczna...

Zgodnie z dyrektywą EPBD, każdy budynek będzie miał nadaną określoną klasę... więcej

Upał zagrożeniem dla...

Wraz z nadchodzącymi upałami powraca temat prowadzenia prac budowlanych w wysokich... więcej

Inne Instytucje Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Techniki Budowlanej

Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową.

Po zakończeniu II wojny światowej, 24 maja 1945 r. został powołany Instytut Badawczy Budownictwa, który od 1947 r. działa pod nazwą Instytutu Techniki Budowlanej.

 

Podstawowym celem badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej od początku jego działalności było i jest zapewnienie jakości polskiego budownictwa oraz ochrona interesów użytkowników obiektów budowlanych.

 

Instytut posiada Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w obszarze Unii Europejskiej oznakowaniem CE.

 

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony na podstawie Ustawy Prawo Budowlane do udzielania aprobat technicznych (AT ITB):
-   dla większości wyrobów budowlanych,
-   dla wyrobów z zakresu inżynierii elektrycznej.


Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej na podstawie notyfikacji Komisji Europejskiej, jako członek EOTA, może udzielać europejskich aprobat technicznych (ETA). 
           
Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do wydawania certyfikatów:
  >>> zgodności wyrobów budowlanych
     - z normami oraz aprobatami technicznymi, uprawniających do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B,
     - z kryteriami technicznymi ITB, uprawniającymi do znakowania wyrobów znakami ITB: jakości Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakości akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakości cieplnej CQ-ITB,
   >>> na usługi budowlane, zgodnie z kryteriami usług,
   >>> na systemy zarządzania: 
     - jakością, zgodnie z PN-EN ISO 9001:2001,
     - środowiskiem, zgodnie z PN-EN ISO 14001:1998,
     - bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z PN-EN ISO 18001:2004,
     - zintegrowane. 
   >>> kompetencji personelu, 
   >>> zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych. 


Od 1 maja 2004 r. Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej, nr 1488, do realizacji zadań związanych z oceną zgodności wyrobów budowlanych według dyrektywy 89/106/EWG prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych w zakresie: 
   - certyfikacji wyrobów,
   - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,
   - badań laboratoryjnych.
           
Instytut w szerokim zakresie upowszechnia wyniki prac badawczych, a także przekazuje uczestnikom procesu budowlanego pełną informację o wymaganiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 89/106/EWG, współpracując z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa oraz organizując corocznie wiele konferencji, seminariów i szkoleń.

 

Instytut aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum międzynarodowym m.in. poprzez liczny udział pracowników naukowych Instytutu w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych (CIB, FIB, ENBRI, EGOLF, RILEM, CICIND, ASSMR), normalizacyjnych (ISO, CEN) oraz oceniających wyroby budowlane (UEAtc, EOTA, WFTAO).

 

Rada Naukowa ITB posiada, od 1967 r., uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa.

 

Zebrane wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.

 

 

Zobacz także:

Passivhaus Institut Darmstadt

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Dyrektywa EPBD

Działanie ustawy o certyfikacji budynków

Wielorodzinne budynki...

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma... więcej

Blog - kwiecień 2009

Jakoś udało nam się znaleźć piasek, dzięki czemu wylewki poszły sprawnie. więcej

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy