TermoDom.pl

Newsletter

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

Słoneczne schronisko...

Bardzo nowoczesne, prawie samowystarczalne energetycznie schronisko Monte Rosa, jest... więcej

Izolacja balkonu

Wydawać by się mogło, że termoizolacja balkonu wykonana w miejscu połączenia... więcej

Inne Dom pasywny Lista kontrolna domu pasywnego

Lista kontrolna domu pasywnego

Czyli co zrobić, żeby zbudować dom pasywny. Przedstawiamy poniżej listę kontrolną, niezbędną podczas budowy domu pasywnego, a zaprezentowaną przez Polski Instytu Budownictwa Pasywnego

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
• bliskość środków transportu publicznego
• południowa orientacja fasady budynku (± 30°) oraz duże powierzchnie okien południowych
• brak niepożądanego zacieniania przez elementy budynku, co umożliwia pasywne wykorzystanie energii słonecznej
• roślinność nie powodująca niepożądanego zacienienia, również w przyszłości
• czy możliwa jest zwarta postać zabudowy? - preferowane są budynki szeregowe i wielokondygnacyjne


2. Opracowanie koncepcji
• stosować zwartą bryłę budynku; wykorzystywać możliwości łączenia budynków, dobudowy itp.
• optymalne są powierzchnie przeszklone skierowane na południe; okna wschodnie, północne i zachodnie powinny być stosunkowo małe.
• ograniczenie zacieniania (brak cienia ew. bardzo małe powierzchnie zacieniane zimą przez balustrady, ryzality i wykusze, balkony, okapy, ogrodzenia itp.)
• prosta budowa przegród zewnętrznych (możliwie bez wykuszy, załomów itp.)
• przy rozplanowaniu rzutów tworzyć strefy zgrupowania instalacji (np. łazienki powyżej albo obok kuchni), uwzględnić niezbędne kanały wentylacyjne
• oddzielić ewentualnie występującą kondygnację piwniczną, w sposób zapewniający szczelność powietrzną i brak mostków cieplnych
• zastosować pakiet PHVP (Projektowanie Wstępne Budynków Pasywnych)
• sprawdzić możliwość uzyskania subwencji dla budownictwa pasywnego i złożyć ewentualnie wniosek o jej przyznanie


3. Projekt architektoniczno-budowlany
• określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych
• unikać mostków cieplnych
• zaplanować wielkość przestrzeni niezbędnej dla instalacji technicznych budynku
• przy rozplanowaniu rzutów zapewnić krótkie trasy przewodów (doprowadzających ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzających ścieki), jak również krótkie trasy kanałów wentylacyjnych. Kanały powietrza zimnego prowadzić na zewnątrz, a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych budynku.


4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany
• wysoka izolacyjność termiczna zwykłych, regularnych elementów konstrukcyjnych (standardowo U≤0,15 W/(m2.K), ale należy dążyć do U = 0,1)
• styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób uniemożliwiający występowanie mostków cieplnych albo uwzględnić ich obecność w obliczeniach
• styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób zapewniający szczelność powietrzną
• okna zoptymalizowane (rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, udział procentowy szyby względem całości okna, ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem)
• obliczyć wskaźniki energetyczne przy wykorzystaniu PHPP (Pakietu do projektowania budynków pasywnych)

5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
• sieć kanałów: kanały powietrza zimnego poza obrębem izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; jeżeli w obrębie, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i bardzo dobrze izolowane termicznie. Kanały powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; jeżeli poza obrębem, to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i nadzwyczaj dobrze izolowane termicznie.
Krótkie trasy kanałów o gładkich ścianach wewnętrznych; prędkości strumienia ≤ 3 m/s
Należy przewidzieć osprzęt pomiarowo-regulacyjny; zapewnić tłumienie hałasu; uwzględnić środki ochrony przeciwpożarowej
• nawiewniki: unikać "krótkiego spięcia" strumieni powietrza tzn. przedwczesnego usuwania powietrza świeżego, uwzględnić zasięg wyrzutu strumienia powietrza  i umożliwić jego regulację
• otwory wywiewne: nie umieszczać nad grzejnikami (o ile występują)
• otwory przepływowe między poszczególnymi pomieszczeniami wymiarować na Δp ≤ 1 Pa
• wentylacja: centrala wentylacyjna
wymiennik ciepła umieścić w pobliżu izolowanych termicznie przegród zewnętrznych; korzystne jego usytuowanie to wnętrze przegrody lub suterena.
Podgrzewacz powietrza umieścić w obrębie izolowanych termicznie przegród


6. Projekt wykonawczy pozostałych instalacji
• instalacja kanalizacyjna, instalacja c. w. u.: krótkie
trasy przewodów, dobrze ocieplonych umieszczonych w obrębie przegród zewnętrznych budynku
• instalacja kanalizacyjna, instalacja wodociągowa: krótkie trasy przewodów, izolacja cieplna zapobiegająca pojawianiu się kondensatu
• elementy armatury instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji ogrzewania izolować termicznie
• armatura umożliwiająca oszczędzanie wody; przyłącza c. w. u. do pralek automatycznych i zmywarek do naczyń
• instalacja odprowadzania ścieków: krótkie trasy przewodów (preferowany jeden pion kanalizacyjny), zawór napowietrzający poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura wywiewna
• instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna: w miarę możności bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych budynku; tam, gdzie są one niezbędne należy zapewnić ich szczelność!
• stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego (przydatne jest zestawienie będące częścią pakietu PHPP)
• zapewnić kontrolowaną pod względem jakości realizację całego
wyposażenia technicznego budynku


7. Wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych
• unikanie mostków cieplnych: ustalić terminy inspekcji kontroli jakości robót na budowie
• prace izolacyjne: ciągłość warstw izolacji cieplnej; unikać szczelin i pustek powietrznych
• szczelność powietrzna: sprawdzać miejsca połączeń przegród dopóki są one dostępne
• szczelność powietrzna: wykonać próbę ciśnieniową szczelności przegród zewnętrznych na etapie budowy!
• Kiedy? Skoro tylko zostaną całkowicie ukończone szczelne powietrznie przegrody zewnętrzne, lecz będą jeszcze dostępne: tzn. przed wykończeniem wnętrz (porozumienie ze wszystkimi podwykonawcami!)
• Jak? Próba ciśnieniowa n50 metodą Blower Door albo za pomocą instalacji do odzysku ciepła; łącznie z dokumentacją nieszczelności


8. Wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej
• przejścia przez przegrody: szczelne powietrznie
• kanały: wbudować czysto i starannie, dokładnie uszczelnić
• centrala: zapewnić łatwą dostępność do filtrów w celu wymiany; sprawdzić izolację akustyczną (tam, gdzie jest wymagana)
• skontrolować izolację kanałów (tam, gdzie jest to konieczne)
• wyregulowanie przepływu strumieni powietrza w normalnym trybie pracy instalacji
pomiar strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego; zbilansowanie; koordynacja rozdziału powietrza nawiewanego i wywiewanego; pomiar poboru mocy elektrycznej.


9. Wykonanie i odbiór pozostałych instalacji
• kontrola szczelności powietrznej przejść przez przegrody
• kontrola izolacji cieplnej przewodów

 

10. Certyfikat
• złożenie za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego wniosku do Passivhaus Institut o przyznanie certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod względem jakościowym“

 

 

Zobacz także:

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Co to znaczy dom energooszczędny?

Czym jest dom pasywny?

Ściany w domu pasywnym

Minergie-P szwajcarski dom pasywny

Passivhaus Institut Darmstadt

Badania termowizyjne

Docieplenie - błędy wykonawcze

Bramy garażowe

Bramy garażowe, zwłaszcza rozwieralne, uchylne i segmentowe mogą być zarówno... więcej

Optymalna konstrukcja...

Decyzję na temat konstrukcji dachu i pokrycia podejmuje się zwykle na etapie projektu.... więcej

Mgr inż. Jakub Kliś

Mgr inż. Jakub Kliś ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Produkcją... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy