TermoDom.pl

Newsletter

Budownictwo...

Nie jest tajemnicą, że budownictwo energooszczędne w Polsce cieszy się z każdym... więcej

Ostatni szlif:...

Miesiące jesienne bywają ostatnim momentem na zakończenie prac na zewnątrz budynku.... więcej

Zalety zapraw do...

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od... więcej

EPBD Świadectwa energetyczne Vademecum certyfikacji energetycznej

Vademecum certyfikacji energetycznej

Kwestia certyfikatów energetycznych powraca jak bumerang. Rośnie niepewność, czy zdążymy uporać się z aktami wykonawczymi do unijnej dyrektywy i tym samym czy unikniemy  potężnych kar finansowych. To podgrzewa dodatkowo atmosferę wokół tematu, który budzi wciąż liczne wątpliwości i kontrowersje, które postaramy się w niniejszym artykule wyjaśnić.

Powody wprowadzenia certyfikacji

Celem niniejszej dyrektywy jest promowanie poprawiania charakterystyki energetycznej budynków w krajach UE, z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych, wewnętrznych wymagań klimatycznych oraz opłacalności. (art. 1EPDE).

Rosnące zanieczyszczenie środowiska, zwiększona emisja CO2 do atmosfery są głównymi przyczynami efektu cieplarnianego i niepokojących zmian klimatu. Powstrzymać możemy je w jeden sposób. Już dziś należy zacząć racjonalnie gospodarować energią elektryczną. Oszczędzając ją ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. A jeśli uświadomimy sobie, że niemal 40% całkowitego zużycia energii przypada na budownictwo, nikogo nie powinny dziwić unijne dyrektywy, które koncentrują się na racjonalizacji zużycia energii w budynkach, zwłaszcza, jeśli chodzi o ogrzewanie czy chłodzenie pomieszczeń, ich oświetlenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.Dyrektywa EPBD

Dyrektywa 002/91/EC odnosi się do zapisów traktatu UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego (art. 6), a także do ostrożnego i racjonalnego zużycia zasobów naturalnych, do których należą paliwa kopalne: gaz naturalny, produkty naftowe i paliwa stałe będące zasadniczymi źródłami energii, a także głównymi źródłami emisji dwutlenku węgla (art. 174). Chodzi między innymi o racjonale, więc oparte o zasady zrównoważonego rozwoju, zmniejszenie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym oraz komunalnym. Zużycie to nadal rośnie. Tendencja ta prowadzi do wzrostu zużycia energii, a w konsekwencji do większego uzależnienia gospodarki UE od zewnętrznych dostawców paliw i energii. Wdrożenie dyrektywy będzie miało znaczący wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla przez ten sektor. W kontekście zachodzących zmian klimatycznych na całej ziemi jest to jeden z najważniejszych nowoczesnych nurtów w budownictwie i jest odpowiedzią na przyjęty przez prawie cały świat oraz Unię Europejską postanowień zawartych w Protokole z Kioto. Dotyczy to redukcji emisji między innymi przez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów traktowanych całościowo: zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wraz z wentylacją, instalacją c.o., c.w.u.Czym jest świadectwo energetyczne?

Certyfikat, paszport albo świadectwo energetyczne dla budynku jest dokumentem w formie pisemnej i elektronicznej, sporządzanym okresowo co 10 lat, określającym jego klasę energetyczną. Ta, im wyższa, oznacza niższe zapotrzebowanie na energię, niższe jej straty, co z kolei podnosi wartość rynkową nieruchomości.
Schemat na podstawie opracowania Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.


Certyfikat, określając zapotrzebowanie budynku na energię, stanowić będzie informację o spodziewanych opłatach eksploatacyjnych. Będzie też dokumentem wymaganym przez notariusza przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości lub wydawany na podstawie stosownych badań  po zakończeniu budowy dla obiektów nowych.Gdzie certyfikat niepotrzebny?

Oczywiście nie wszystkie obiekty muszą posiadać paszporty energetyczne. Wyjątek stanowić będą budynki:
1) Zabytkowe podlegające ochronie,
2) Używane jako miejsca kultu religijnego,
3) Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) Niemieszkalne służące rolnictwu,
5) Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Przykładowy certyfikat energetycznyJak uzyskać certyfikat energetyczny?

Certyfikaty wydawane są na podstawie wykonanego audytu. Audyt definiowany jest jako opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego oraz do świadectwa energetycznego budynku.Kto może wykonywać audyt energetyczny?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta, ważnym 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel. Do sporządzania świadectw uprawniona będzie automatycznie zgodnie z ustawą grupa osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania - około 80 tys. osób. Do tego dojdzie grupa osób które przeszkolą się i zdadzą egzamin. Ponadto w II połowie 2009 r. zakończy się pierwsza edycja studiów podyplomowych (na uczelniach z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem) uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane.

W myśl postanowień ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1373), świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:
1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3) Nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
4) Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. nr 87, poz. 954, z późn. zm.).

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

Ile będzie kosztować certyfikat energetyczny?

Świadectwo energetyczne będzie kosztować około 1.000 zł i najpóźniej po 10 latach powinno być wydane nowe. To samo w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku zmianie ulegnie jego charakterystyka energetyczna. Wówczas pojawią się kolejne wydatki. Swego czasu, podczas odbywającego się 17 czerwca br. w Warszawie Forum "Termomodernizacja 2008 - Nareszcie Dyrektywa", zorganizowanego przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaproponowano nawet rozszerzenie cennika:

• 500 zł do 1 tys. zł za typowe domy jednorodzinne oraz mieszkania,
• 1 tys. do 2 tys. zł za typowe budynki,
• 2 tys. do 3 tys. zł za skomplikowane lub duże budynki,
• powyżej 3 tys. zł za bardzo duże, nietypowe budynki niemieszkalne.


Jaki wpływ będą miały świadectwa energetyczne na ceny nieruchomości?

Ich wprowadzenie umożliwi ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarczy informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Bezpieczeństwo...

Jednym z ważniejszych zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.... więcej

Odzysk ciepła

Wentylacja, rekuperacja, odzysk ciepła. Tajemnicze zagadnienia? Już nie, teraz to wymóg... więcej

Czym jest dom pasywny?

Innowacyjna idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy