TermoDom.pl

Newsletter

Energooszczędność

Będąc właścicielem domu, mieszkania, czy też lokalu gospodarczego borykasz się na pewno... więcej

Ogrzewanie kotłami na...

Kotły na paliwa stałe są nadal najczęściej wybieranym rozwiązniem zapewniającym zasilanie... więcej

Solary – ogrzewanie...

Wysokie koszty ogrzewania  skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii.... więcej

EPBD Konsekwencje ustawy Konsekwencje wprowadzenia

Konsekwencje wprowadzenia

Dyrektywa EPBD zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości energetycznej budynków, tak aby określone tytpy budynków posiadały certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne- nazwa może być stosowana zamiennie). Sprawdź, czy Twój budynek także będzie objęty obowiązkiem certyfikacji.

Dyrektywa EPBD zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości energetycznej budynków, tak aby nowe budynki oddawane do użytkowania, istniejące budynki po zakończeniu znaczącej modernizacji, budynki sprzedawane lub wynajmowane, posiadały certyfikat energetyczny  (nie starszy niż 10-letnie). Dyrektywa wprowadza obowiązek inspekcji kotłów systemu ogrzewania i systemów klimatyzacji.
 
Wdrożenie przepisów dyrektywy wpływa bezpośrednio lub pośrednio na:


1) Uczestników tzw. procesu budowlanego i rynku budowlanego:
- inwestorów (indywidualnych, deweloperów),
- projektantów,
- wykonawców,
- inspektorów nadzoru,
- producentów wyrobów budowlanych

2) Uczestników rynku nieruchomości i ich zarządców:
- właścicieli, nabywców, wynajmujących budynki i lokale mieszkalne,
- spółdzielnie, wspólnoty, zarządcy nieruchomości prywatnych i publicznych.
 
Dyrektywa nakłada na inwestorów i projektantów obowiązek rozpatrzenia opłacalności zastosowania w budynkach nowowznoszonych, o powierzchni użytkowej powyższej 1000 m2, najefektywniejszych pod względem energetycznym rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.
 
Świadectwa jakości energetycznej budynków i lokali mieszkalnych mają stanowić dla klientów pierwotnego i wtórnego rynku nieruchomości obiektywne i wiarygodne źródło informacji na temat energochłonności budynku, do oceny i porównania ofert (podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku artykułów AGD obowiązkowo oznaczonych etykietami określającymi ich klasę energetyczną).
 
Świadectwo jakości energetycznej budynku po zakończeniu jego znaczącej modernizacji ma stanowić dla właściciela lub zarządcy nieruchomości deklarację stopnia polepszenia budynku pod względem zużycia energii.
 
Dyrektywa zaleca aby w budynkach użyteczności publicznej świadectwo energetyczne było umieszczone w widocznym miejscu wraz z informacją o zalecanej wartości temperatury użytkowania pomieszczeń w przedmiotowym budynku.
 
Wprowadzający postanowienia dyrektywy projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, z dn. 18 sierpnia 2006 r., dotyczy:


1)       budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego,
2)       budynków użyteczności publicznej (usługowych),
3)       budynków magazynowych,
4)       lokali mieszkalnych,
5)       kotłów, instalacji ogrzewczych i systemów klimatyzacji.
 
Przepisów ustawy nie stosuje się do:


- budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,
- budynków, w których przeprowadzono termomodernizację, a koszt projektu i wykonania robót budowlanych nie przekracza 25% wartości kosztu odtworzenia budynku,
- budynków tymczasowych, budynków wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, budynków kultu religijnego.
 
Projekt ustawy nakłada obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego na następujące osoby, w następujących sytuacjach:
1)       na inwestora, przed przystąpieniem do użytkowania budynku (nowowzniesionego lub istniejącego, w którym dokonano rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, zmiany sposobu użytkowania),


2)       na inwestora, po zakończeniu robót budowlanych poprawiających jakość energetyczną budynku, w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia robót (jeżeli są one realizowane etapami i nie dłużej niż przez 5 lat, świadectwo energetyczne budynku jest wykonywane po zakończeniu wszystkich planowanych robót,


3)       przez osobę przenoszącą własność budynku lub lokalu mieszkalnego (lub przy ustanowieniu odrębnej własności) w celu przekazania świadectwa nabywcy,


4)       przez spółdzielnię mieszkaniową, przy zawarciu umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w celu przekazania nabywcy,


5)       przez osobę odpłatnie zbywającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w celu przekazania nabywcy,


6)       przez wynajmującego, przy zawarciu umowy najmu budynku lub lokalu mieszkalnego, w celu umożliwienia wglądu najemcy,


Obowiązek stwierdzenia posiadania świadectwa energetycznego przez budynek lub lokal mieszkalny spoczywa na notariuszu sporządzającym ww. umowy.
 
Właściciel lub zarządca budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu strony tytułowej świadectwa energetycznego budynku, zawierającej dane o jego klasie energetycznej.
 
Świadectwo energetyczne budynku oraz lokalu mieszkalnego jest ważne przez 10 lat i może być przedłużone na kolejne 10 lat, po stwierdzeniu jego aktualności przez audytora energetycznego. Częstość kontroli kotłów, instalacji ogrzewania, systemów klimatyzacji ma zostać uregulowana w projekcie zmian w ustawie - Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.
 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe

EPBD w Europie

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Koszty certyfikatów energetycznych

Mostki cieplne

Mostki cieplne lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ciepło ucieka... więcej

Jakie informacje...

Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje... więcej

Warunki techniczne na...

W listopadzie 2008 roku wydana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Mróz, 10.02.2009
Atest energetyczny ? jaka skala ocen , czy budynek może być niedopuszczony do zamieszkania?Jakich budynków to dotyczy -mianowicie pozwolenie na budowę wydane w 2006 roku i budowa zakończona w... więcej»
Anonim, 18.02.2009
budynek był budowany w 1998 r czy jest potrzebny certyfikat energetyczny ?