TermoDom.pl

Newsletter

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego... więcej

mgr Cezary Mychlewicz

Marketing Coordinator Poland w firmie URSA Polska Sp. z o.o. Zwolennik... więcej

Wielorodzinne budynki...

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Losy Dyrektywy EPBD w Polsce mają już swoją krótką, ale bardzo intensywną historię. W miarę pojawiania się nowych legislacyjnych prób rozwiązania problemu, będziemy uzupełniać poniższy harmonogram

luty 2006 rok - w Departamencie Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa przeredagowany zostaje przygotowany od roku projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków. Zmiana polega na postawieniu kandydatom na audytorów energetycznych jedynie wymogu szkolenia oraz posiadania luty 2006 rok - w Departamencie Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa przeredagowany zostaje przygotowany od roku projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków. Zmiana polega na postawieniu kandydatom na audytorów energetycznych jedynie wymogu szkolenia oraz posiadania uprawnień budowlanych, albo posiadania doświadczenia w wykonywaniu audytów energetycznych i odpowiedniego wykształcenia. Prowadzenie rejestrów audytorów energetycznych, rejestru świadectw energetycznych i rejestru protokołów kontroli kotłów, instalacji ogrzewczych i systemów klimatyzacji powierzone zostaje Izbie Architektów i Izbie Inżynierów Budownictwa.

lipiec/sierpień 2006 rok - projekt ustawy, który powstał na wskutek uzgodnień środowiskowych, społecznych i międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i Komisji Prawniczej zostaje przesłany do Kancelarii Premiera w celu wniesienia pod obrady Rady Ministrów. Pełna nazwa dokumentu brzmi: Ustawa o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej.

październik 2006 rok - projekt ustawy zostaje wniesiony pod obrady Rady Ministrów. W swoim przemówieniu, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej wskazuje, iż jest on całkowicie zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jednak Rada Ministrów decyduje o tymczasowym odroczeniu rozpatrzenia projektu ustawy przedstawionego przez Ministra Budownictwa, zobowiązując go jednocześnie do ponownego przeanalizowania.

listopad 2006 rok - Ministerstwo Budownictwa informuje, że rozważa rezygnację z nowych rozwiązań ustawowych na rzecz nowelizacji istniejącej ustawy Prawo budowlane.

styczeń 2007 rok – Ministerstwo Budownictwa przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy Prawo Budowlane. W samym projekcie można znaleźć m.in. zapis o tym, że projektant ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzenie projektu, określenie obszaru oddziaływania obiektu oraz sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku.

marzec 2007 rok - w dniu 15 marca 2007 roku obradowała Komisja Infrastruktury po przewodnictwem posła, Janusza Kołodzieja (LPR). W posiedzeniu udział wzięli m.in. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, podsekretarz stanu Ministerstwa Budownictwa, Marek Kaproń, zastępca dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, Marcin Piotrowski, wiceprezes zarządu Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Maciej Robakiewicz, Prezes Fundacji Poszanowania Energii, Aleksander Panek, Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Obrady Komisji poświęcone były rozpatrzeniu zmniejszenia kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym – harmonogramu wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE (EPBD) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Niestety, dość niefortunnie posiedzenie Komisji odbywało się równolegle z posiedzeniem plenarnym Sejmu, co spowodowało minimalną frekwencję posłów.

wrzesień 2007 - posłowie z Sejmowej Komisji Budownictwa przyspieszyli prace nad uchwaleniem nowelizacji  ustawy Prawo budowlane. W komisji sejmowej odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji. Uzgodniono  że powstanie podkomisja która będzie obradować w tym temacie 4 września. 7 września Sejm przyjął projekt ustawy Prawo Budowlane ze zmianami dotyczącymi certyfikacji energetycznej budynków. 14 września Senat przyjął nowelizację Prawa budowlanego, która mówi, że każdy sprzedawany, wynajmowany lub oddawany do użytku budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Ma ono określać dokładne zużycie energii obiektu. 19 września Sejm rozpatrzył poprawki Senatu, dotyczące ustawy wdrażającej Dyrektywę EPBD w Polsce.

październik 2007 - 5 października Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę.

listopad 2007 - 15 listopada Ministerstwo Budownictwa przedstawiło projekt Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową.

grudzień 2007 / styczeń 2008  - wciąż nie jest znany komplet przepisów wykonawczych dla nowej ustawy Prawo Budownale.

luty 2008 - od 15 lutego obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2009 roku poza przepisami mówiącymi o określaniu w rozporządzeniu sposobu obliczania charakterystyki energetycznej, wzoru świadectwa a także sposobu jego sporządzania, które to zaczną obowiązywać trzy miesiące po opublikowaniu nowelizacji. 

maj 2008 - 7 maja w Poznaniu odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Certyfikacja energetyczna budynków. Budynki niskoenergetyczne i pasywne. Omówiono aktualny stan prawny certyfikacji budynków w Polsce, procedury certyfikacji i udzielania paszportów energetycznych budynków.

Przyznano pierwsze świadectwa energetyczne: 12 maja br. w Zamościu otrzymała je  Szkoła Podstawowa nr 6, 28 maja kolejne świadectwo trafiło do Ośrodka dla Ociemniałych w Laskach.

czerwiec 2008 - 9 czerwca zorganizowana została przez Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Infrastruktury, konferencja na temat Wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE z dn. 16 grudnia 2002 r. w sprawie certyfikacji energetycznej budynków. Z kolei 11 i 16 czerwca odbyły się spotkania w Ministerstwie Infrastruktury mające przynieść rozwiązania w sprawie nowelizacji prawa budowlanego i przepisów dotyczących wspomnianej certyfikacji. 17 czerwca na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury ogłoszony został projekt nowelizacji prawa budowlanego, konsultacje społeczne mają odbyć się w 16 miastach wojewódzkich w lipcu i na początku sierpnia. 

lipiec 2008 - 21 lipca opublikowano wykaz uczelni, z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych, uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Harmonogram regionalnych spotkań konsultacyjnych.

15.VII.2008
Białystok, godz. 10.00-12.30

16.VII.2008
Rzeszów, godz. 10.00-12.30

18.VII.2008
Poznań, godz. 9.30-12.00
Bydgoszcz, godz. 14.00-16.30

21. VII.2008
Katowice, godz. 9.30-12.00
Kraków, godz. 13.30-16.00

22.VII.2008
Gorzów Wielkopolski, godz. 10.30-13.00
Szczecin, godz. 14.30-17.00

24.VII.2008
Olsztyn, godz. 9.00-11.30
Gdańsk, godz. 14.00-16.30

25.VII.2008
Lublin, godz. 9.30-12.00

30.VII.2008
Wrocław, godz. 9.30-12.00
Opole, godz. 14.00-16.30

31 lipca prezydent Lech Kaczynski podpisał nowelizację Prawa budowlanego. Tego też dnia Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, uczestniczył w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Spotkanie, które odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, służyło prezentacji szczegółów projektu, dając możliwość zgłoszenia uwag bezpośrednio zespołowi redakcyjnemu. Tym samym dobiegł końca cykl spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w tym miesiącu. Na prośbę środowiska samorządowców dodatkowe spotkanie odbędzie się 6 sierpnia br. w Mińsku Mazowieckim.

wrzesień 2008 - 23 września trzy projekty rozporządzeń trafiły do konsultacji międzyresortowych, które potrwają do poniedziałku. Doprecyzowane zostały zasady metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, przepisy w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W stosunku do wcześniej prezentowanych koncepcji, choćby wyglądu samego świadectwa, zmienił się sposób prezentacji na świadectwie zapotrzebowania energetycznego domu, mieszkania czy budynku. Zniknęły - znane z wcześniejszych projektów - klasy energetyczne.

25  września na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury opublikowany został wykaz uczelni
z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

30 września na konferencji: Czy deweloperzy są gotowi do certyfikacji energetycznej budynków? Jakie czekają ich wyzwania?, która odbyła się w Warszawie z inicjatywy Klubu Budowlanego, podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński poinformował, że rozporządzenia implementujące Dyrektywę EPBD zostaną podpisane do 20 października br.

październik 2008 - 8 października br. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja wskazująca osoby, które mogą wystawiać świadectwa energetyczne oraz wymagania, jakie są stawiane audytorom energetycznym.
23 października zaktualizowana została na stronie internetowej MI lista uczelni szkolących przyszłych audytorów energetycznych.  

listopad 2008 - 6 listopada br. minister infrastruktury Olgierd Dziekoński podpisał rozporządzenia do nowelizacji Prawa budowlanego, określające metodologię obliczeń oraz wzór certyfikatu energetycznego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zrezygnowano z klas energetycznych na świadectwie. 

styczeń 2009 - 8 stycznia br. na konferencji prasowej w Markach, przyznano pierwsze w tym roku świadectwo energetyczne dla domu, znajdującego się właśnie w tej podwarszawskiej miejscowości.

23 stycznia Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło na swojej stronie internetowej pierwsze terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Część pisemna odbędzie się 23 marca, a praktyczna 6 kwietnia 2009 r. Przed przystąpieniem do egzaminu dokumenty należy złożyć najpóźniej do 20 lutego br.

Zobacz także:

Projekt rozporządzenia Ministra Budownictwa - szkolenia

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD - informacje podstawowe

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Budynki z certyfikatami energetycznymi

Wykaz uczelni szkolących przyszłych audytorów energetycznych

Jakie informacje...

Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje... więcej

Hotel na Florydzie...

Wydaje się, że obecne spowolnienie gospodarcze nie dotyczy Northstar Resort Enterprises Corp... więcej

Zużycie energii w...

Aby zapewnić sobie odpowiedni poziom komfortu cieplnego stosujemy zróżnicowane systemy... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

zniecierpliwiony, 24.10.2008
24 października a rozporządzenia w sprawie metodologii brak. Co Pan Olgierd Dziekoński na to? złoży nową obietnicę?