TermoDom.pl

Newsletter

Blog - listopad 2007

Listopad 2007 roku jest pochmurny i mglisty, jednak budowa domu pasywnego pod... więcej

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów... więcej

Minergie-P szwajcarski...

Dom pasywny jest pionierem wsród budynków w dziedzinie komfortu cieplnego jego... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD EPBD w Europie

EPBD w Europie

Dyskusje nad Prawem budowlanym trwają, ale los Dyrektywy EPBD jest nadal niepewny, pomimo zobowiązań, wynikających z przynależności Polski do UE. Tymczasem w całej Europie trwają działania władz poszczególnych krajów oraz stowarzyszeń i organizacji, zwiększające realną efektywność Dyrektywy.

Europejska Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynku, która weszła wżycie 16 grudnia 2002 roku, miała zostać włączona w ustawodawstwo krajów członkowskich Unii Europejskiej 4 stycznia 2006 roku.

Oprócz poprawy wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach, jej celem stały się też zasoby mieszkaniowe w momencie podejmowania w nich poważnych prac remontowych. Europejski, budowlany sektor gospodarki odpowiedzialny jest za 40% całkowitego zużycia energii i dlatego dyrektywa ta jest ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia poziomu zużycia energii wymaganego przez Protokół z Kioto. Kraje UE zobowiązują się w nim do zredukowania emisji CO2 (w stosunku do wartości z bazowego roku 1990) o 8%, co ma zostać osiągnięte do roku 2010.

Tymczasem EURIMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji reprezentujące interesy wszystkich głównych producentów izolacji w całej Europie) proponuje Komisji Europejskiej rozszerzoną Dyrektywę o systemie oceny efektywności energetycznej budynków EPBD, bowiem Dyrektywa obecnie obejmuje jedynie budynki o powierzchni większej niż 1000 m2, chociaż 90% potencjału, jeżeli chodzi o energię, emisję dwutlenku węgla znajduje się w budynkach o powierzchni poniżej 1.000 m2.

W listopadzie 2006 roku, Rada Energii UE jednogłośnie przyjęła wnioski dotyczące efektywnej gospodarki i oszczędności energetycznych, które zostały sporządzone na podstawie Planu Działania Komisji w sprawie Efektywnej Gospodarki Energetycznej, opublikowanej w październiku. Rada traktuje te wnioski jako kamień węgielny polityki energetycznej UE. Plan działania tworzy pakiet 75 środków, które należy wdrożyć w trakcie sześciu kolejnych lat, a które do 2020 roku przyniosą na poziomie całej Wspólnoty 20% oszczędności energetyczne. Wśród tych środków znajduje się kilka priorytetowych działań, które wpływają na środowisko zabudowane, takie jak zobowiązanie do weryfikacji postanowień Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w celu istotnego obniżenia progu obowiązującego w przypadku renowacji budynków (który obecnie wynosi 1 000 metrów kwadratowych), polepszenie efektywnej gospodarki energetycznej w rejonach i nowych standardów charakterystyki energetycznej w zakresie różnych grup produktów, np. bojlerów, odbiorników telewizyjnych, oświetlenia, itp. Weryfikacja faktycznej realizacji EPBD miała miejsce na początku grudnia w trakcie nieformalnego spotkania Komitetu ds. zarządzania popytem na energię, ustanowionym w celu wspomagania Komisji w zakresie wdrażania Dyrektywy.

Poza Polską, kraje europejskie wykazały duże zainteresowanie problematyką dotyczącą efektywności energetycznej budynku. Liderem w konstruktywnym podejścia do polityki oszczędnościowej są Niemcy, nota bene - twórcy domu pasywnego. Już dawno została wdrożona tam Dyrektywa EPBD, a rząd w Berlinie wprowadza kolejne spektakularne decyzje. Od stycznia 2007 roku niemiecki bank KfW Bankengruppe oferuje niskooprocentowane (2% w skali roku) kredyty, które finansują prace remontowo-budowlane obniżające zużycie energii. Kredyty przeznaczone są dla właścicieli budynków publicznych i samorządowych, szkół, sal gimnastycznych oraz dla budynków należących do zarejestrowanych stowarzyszeń.

Również popularyzujące Dyrektywę EPBD działania podjął rząd Bułgarii. Tamtejsza Agencja Efektywności Energetycznej planuje w 2007 roku wykonanie za 1 mln euro stu wzorcowych certyfikacji energetycznych budynków użyteczności publicznej o powierzchni ponad 1000 m2, znajdujących się w centrach największych miast Bułgarii. W tych dwóch opisanych przypadkach widać wyraźnie kierunki myślenia, które na razie są obce naszym władzom.
 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD - informacje podstawowe

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Zrzeszenie Audytorów...

Celem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) jest współpraca audytorów energetycznych... więcej

Ściana ciepło zbudowana

Dom budować można w oparciu o rozmaite technologie, polegając na efektywności... więcej

Zastosowanie kotłów...

Ostatnio pisaliśmy o piecach kondensacyjnych, dziś natomiast słów kilka o zaletach... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy