TermoDom.pl

Newsletter

Najoszczędniejsza...

Na co zwracamy uwagę kupując nowy samochód? Zazwyczaj na markę, wygląd, komfort jazdy,... więcej

Dlaczego jedna warstwa?

Dlaczego w czasach, gdy dominuje przekonanie na temat wyższości ścian warstwowych,... więcej

Dom autonomiczny

Dom autonomiczny, jest to rozwinięcie idei domu pasywnego. Budynek taki nie potrzebuje... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD EPBD - informacje podstawowe

EPBD - informacje podstawowe

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków (ogłoszoną 4 stycznia 2003 r.)

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków (ogłoszoną 4 stycznia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej L1, tom 46, strona 65). Zobowiązuje ona kraje Unii Europejskiej do przyjęcia stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych, powodujących jej wdrożenie przed 4 stycznia 2006 r. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków we Wspólnocie (sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest odbiorcą końcowym ponad 40 % energii), z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, warunków użytkowania i oceny opłacalności.


Dyrektywa ma być spójnym instrumentem prawnym służącym wprowadzaniu działań mających na celu zwiększenie niewykorzystanego potencjału oszczędzania energii w budynkach i zmniejszenia znacznych dysproporcji pod tym względem między krajami Wspólnoty.

 

Dyrektywa podaje wymagania w odniesieniu do:
- ogólnych założeń metody obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków,
- certyfikacji energetycznej budynków,
- regularnych inspekcji kotłów i systemów klimatyzacji oraz oceny instalacji grzewczych w budynkach, w których kotły są starsze niż 15 lat,
- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej wznoszonych budynków,
- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej istniejących budynków poddawanych znacznej modernizacji.


Jej ustanowienie wynika z następujących powodów:
- potrzeby zwiększenia efektywności zużycia energii w krajach UE, w celu wywiązania się z zobowiązań Protokołu z Kyoto dotyczącego ograniczenia emisji CO2, w którym kraje UE zobowiązują się do zredukowania emisji CO2 o 8% do 2010 roku, w stosunku do wartości bazowej z 1990 roku,
- potrzeby stworzenia narzędzia zarządzania popytem na energię, umożliwiającym Wspólnocie wpływ na światowy rynek energii i w efekcie zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego krajów UE.

 

Dyrektywa EPBD jest istotnym rozszerzeniem postanowień dyrektywy z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC) dotyczącej wyrobów budowlanych, która wpłynęła na ujednolicenie prawa budowlanego, przepisów wykonawczych i procedur administracyjnych w krajach UE, w zakresie tzw. wymagań podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagania oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budynków, które zostało sformułowane w następujący sposób:


„Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do jego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, była utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.”


Przepis o tym brzmieniu został wprowadzony do polskiego prawa budowlanego w latach 90-tych ubiegłego wieku (tekst jednolity ustawy – Prawo Budowlane jest podany w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami).

 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD w Europie

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Budownictwo...

Uroczyste otwarcie Domu Pasywnego wybudowanego przez Wydawnictwo Przewodnik Budowlany miało... więcej

Najnowszy katalog

Po informacjach, które na kilka miesięcy zmroziły rynek nieruchomości, nadchodzi... więcej

EPBD - informacje...

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy