TermoDom.pl

Newsletter

Efektywne docieplanie...

Zmieniające się wymogi energetyczne, uwarunkowane klimatem, a po części unijnymi... więcej

Energooszczędna...

Certyfikacja energetyczna ma przekonać nas, jak bardzo w dzisiejszych czasach ważna jest... więcej

Docieplenie metodą...

Jest to najpopularniesza metoda docieplania budynków, wykonywana jest na styropianie lub na... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD EPBD - informacje podstawowe

EPBD - informacje podstawowe

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków (ogłoszoną 4 stycznia 2003 r.)

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r., dotyczącą jakości energetycznej budynków (ogłoszoną 4 stycznia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej L1, tom 46, strona 65). Zobowiązuje ona kraje Unii Europejskiej do przyjęcia stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych, powodujących jej wdrożenie przed 4 stycznia 2006 r. Jej głównym celem jest stymulowanie poprawy jakości energetycznej budynków we Wspólnocie (sektor budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest odbiorcą końcowym ponad 40 % energii), z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych, warunków użytkowania i oceny opłacalności.


Dyrektywa ma być spójnym instrumentem prawnym służącym wprowadzaniu działań mających na celu zwiększenie niewykorzystanego potencjału oszczędzania energii w budynkach i zmniejszenia znacznych dysproporcji pod tym względem między krajami Wspólnoty.

 

Dyrektywa podaje wymagania w odniesieniu do:
- ogólnych założeń metody obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków,
- certyfikacji energetycznej budynków,
- regularnych inspekcji kotłów i systemów klimatyzacji oraz oceny instalacji grzewczych w budynkach, w których kotły są starsze niż 15 lat,
- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej wznoszonych budynków,
- zastosowania minimalnych wymagań dotyczących jakości energetycznej istniejących budynków poddawanych znacznej modernizacji.


Jej ustanowienie wynika z następujących powodów:
- potrzeby zwiększenia efektywności zużycia energii w krajach UE, w celu wywiązania się z zobowiązań Protokołu z Kyoto dotyczącego ograniczenia emisji CO2, w którym kraje UE zobowiązują się do zredukowania emisji CO2 o 8% do 2010 roku, w stosunku do wartości bazowej z 1990 roku,
- potrzeby stworzenia narzędzia zarządzania popytem na energię, umożliwiającym Wspólnocie wpływ na światowy rynek energii i w efekcie zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego krajów UE.

 

Dyrektywa EPBD jest istotnym rozszerzeniem postanowień dyrektywy z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC) dotyczącej wyrobów budowlanych, która wpłynęła na ujednolicenie prawa budowlanego, przepisów wykonawczych i procedur administracyjnych w krajach UE, w zakresie tzw. wymagań podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagania oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budynków, które zostało sformułowane w następujący sposób:


„Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do jego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, była utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.”


Przepis o tym brzmieniu został wprowadzony do polskiego prawa budowlanego w latach 90-tych ubiegłego wieku (tekst jednolity ustawy – Prawo Budowlane jest podany w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118; rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami).

 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD w Europie

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Komfort cieplny...

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia... więcej

Jak uzyskać kredyt...

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr... więcej

Warunki techniczne na...

W listopadzie 2008 roku wydana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy