TermoDom.pl

Newsletter

Ogrzewanie kotłami na...

Kotły na paliwa stałe są nadal najczęściej wybieranym rozwiązniem zapewniającym zasilanie... więcej

Energooszczędnie, na...

Zapowiadane podwyżki cen węgla i energii, już dziś straszą nas wizją zimnego... więcej

Budujesz z ENERGO i...

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze,... więcej

EPBD Audyty energetyczne Nowe narzędzia w procesie termomodernizacji

Nowe narzędzia w procesie termomodernizacji

Ustawa Termomodernizacyjna to jeden z najlepiej funkcjonujących aktów prawnych w obszarze budownictwa. Przez dziewięć lat jej istnienia udało się pozyskać ponad 498 mln złotych, w tym 85 proc. na termomodernizację budynków wielorodzinnych i 8 proc. na usprawnienie obiektów użyteczności publicznej.

Podstawą do złożenia wniosku o premię termomodernizacyjną jest audyt energetyczny. Wytyczne dotyczące jego zawartości zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. Przepisy nie określają jednak sposobu przygotowania audytu. Audytorzy, korzystają więc z szeregu różnych aplikacji, takich jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do obliczania zapotrzebowania na ciepło. Czas wykonania audytu jest przez to znacznie wydłużony i a proces przeprowadzania badania obarczony jest dużym prawdopodobieństwem błędu, szczególnie przy przenoszeniu danych z jednej aplikacji do drugiej. 
Na rynku dostępne jest już jednak narzędzie BuildDesk Energy Audit (BDEA), które pozwala wyeliminować powyższe zagrożenia. Wykonanie audytu odbywa się za pomocą tylko jednej aplikacji, co skraca czas wykonywania badania ponad trzykrotnie. BDEA. służy do przeprowadzenia audytu energetycznego oraz przygotowania wydruku w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi Ustawy Termomodernizacyjnej i  jest oprogramowaniem skierowanym do audytorów energetycznych.


Sposób pracy z programem odwzorowuje proces przeprowadzania tradycyjnego audytu. Zgodnie z analizą budynku audytor przechodzi kolejno przez kolejne zakładki programu (Formalności, Budynek, Pomieszczenia, Ciepło, Przegrody, Grupy, Usprawnienia, Warianty) wypełniając danymi odpowiednie pola. Dzięki obszernym bazom danych technologii wielkopłytowych i tradycyjnych, materiałów, przegród budowlanych i stolarki użytkownik nie musi wykonywać szeregu czynności związanych z wprowadzeniem danych i tworzeniem opisów, gdyż w BDEA są one generowane automatycznie.

Aplikacja została również wyposażona w szereg pomocniczych programów obliczeniowych takich jak:
- kalkulator powierzchni i kubatury, który pozwala na dowolne konfigurowanie bryły budynku i wylicza wszelkie potrzebne parametry geometryczne;
- kalkulator pomieszczeń i wentylacji, gdzie precyzyjnie definiuje się poszczególne pomieszczenia, ich przeznaczenie i konieczne wartości wymian powietrza, w zależności od podanej funkcji budynku;
- kalkulator U, który umożliwia szczegółowa analizę każdej przegrody z uwzględnieniem mostków termicznych.


Analiza finansowa

Bardzo prosto można rozszerzyć analizę finansową o dowolny kredyt komercyjny lub remontowy. Oprócz ustawowo przyjętych założeń, co do premii termomodernizacyjnej, program pozwala na wprowadzenie dowolnych danych dotyczących finansowania termomodernizacji (wysokość wkładu własnego, oprocentowanie, okres kredytowania). Otwiera to nowe możliwości spojrzenia na kwestie modernizacji, jednocześnie rozszerzając zakres auditingu energetycznego i jego wykorzystania w procesach wzrostu efektywności energetycznej budynków.


Weryfikacja danych

BuildDesk Energy Audit jest wyposażony w zaawansowany mechanizm weryfikacji wprowadzonych danych i ich kompletności. Program umożliwia wygenerowanie audytu uproszczonego po wprowadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń (na tym etapie nie będzie konieczne np. sporządzanie kompletnych opisów wymaganych w audycie). Przed wydrukiem pełnego audytu, wszystkie wprowadzone dane zostaną ponownie sprawdzone i jeżeli nie wszystkie wartości wymagane w audycie zostały wprowadzone – serwer BuildDesk nie pozwoli na wydruk. Tak dokładna analiza oraz weryfikacja danych i obliczeń pozwala uniknąć wielu błędów. Użytkownik w trakcie pracy z narzędziem jest informowany w dolnym pasku informacyjnym o poprawności wprowadzanych danych.

Płatność tylko za użycie

Korzystanie z BuildDesk Energy Audit aż do momentu uzyskania audytu uproszczonego jest bezpłatne. Po podjęciu decyzji o wykonaniu audytu i przeprowadzeniu termomodernizacji użytkownik łączy się przez internet z serwerem BuildDesk i przesyła dane potrzebne do przygotowania wydruku. Na podstawie kubatury audytowanego budynku zostaje określona stawka za wykonanie audytu za pomocą BDEA. Po akceptacji tej ceny użytkownik otrzymuje audyt energetyczny według wybranego wariantu w wersji elektronicznej (plik PDF). Oczywiście ewentualne poprawki przeprowadzonego audytu są bezpłatne. Jedyne, co pozostaje do wykonania to wydrukowanie audytu, podpisanie go i złożenie jako wniosek o premię termomodernizacyjną lub o kredyt komercyjny.


Błędy i problemy audytorów

BuildDesk Energy Audit pozwala uniknąć większości podstawowych błędów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i elementom aplikacji nie tylko skraca czas, ale także ułatwia pracę. Weryfikuje dane, a w przypadku braku jakichkolwiek opisów lub informacji ma temat budynku, wymaganych zapisami rozporządzenia, nie pozwala na przygotowanie audytu.

Częstym problemem występującym w procesie tworzeniu audytu są pomyłki przy przenoszeniu danych z aplikacji obliczającej bilans cieplny.  BuildDesk Energy Audit eliminuje możliwość wystąpienia tego typu błędu, gdyż praca odbywa się tylko w jednym programie. Dodatkowo BDEA korzystając z szerokich baz danych konstrukcji, począwszy od tradycyjnej, monolitycznej, poprzez technologie wielkiej płyty: OWT, PBU, SMB, W, WK, WUF, WWP, a na dedykowanych takich jak Ratajska Wielka Płyta czy Wielka Płyta Winogradzka kończąc, automatycznie wprowadza podstawowe opisy. Jeżeli użytkownik posiada dodatkowe informacje może ten opis edytować i uzupełniać..Audytor nie ma konieczności obliczania zapotrzebowanie na ciepło w jednym programie,  tworzenia opisów i składania kompletnego audytu w innym, gdyż wszystko znajduje się na gotowym wydruku.


Powierzchnie i wymiana powietrza

Jako iż Ustawa Termomodernizacyjna nie określa, kto może a kto nie wykonywać audyty – powstają z tego powodu liczne problemy natury merytorycznej. Częstym błędem są pomyłki w określaniu powierzchni oraz wyliczeniach wentylacji i krotności wymian powietrza. BuildDesk Energy Audit zawiera Kalkulator pomieszczeń i wentylacji. Korzystając z intuicyjnie zaprogramowanego interfejsu i bazy pomieszczeń typowych dla wybranego rodzaju budynku, wprowadzamy tylko konieczne dane (nazwę pomieszczenia lub mieszkania, ilość, wymiary, przeznaczenie) a program wylicza powierzchnię, kubaturę i oblicza normową wymianę powietrza. Strumień powietrza jest określany zgodnie z pkt. 2.1.2. Polskiej Normy PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"(z późniejszymi zmianami). Podobnie jak w przypadku opisów dane te mogą oczywiście zostać ręcznie zmienione przez użytkownika.

Po wprowadzeniu danych wszystkich pomieszczeń w budynku, program automatycznie zlicza powierzchnie użytkowe, usługowe, ruchu i ogrzewane oraz kubaturę zgodnie z normą PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Według powyższej normy powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję. Powierzchnia całkowita netto budynku jest sumą powierzchni netto wszystkich kondygnacji budynku. Jest ponadto powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające i nie jest określona dla następujących przestrzeni:
- pustej przestrzeni między powierzchnią terenu, a dolną częścią budynku, np. kanały przełazowe;
- przestrzeni wewnętrznej stropodachów wentylowanych,
- poddasza nieużytkowego, nienadającego się do poruszania się w pozycji wyprostowanej.

Jednocześnie program oblicza wymiany powietrza poniżej 12h i powyżej 12h, pozwalając na ręczne zdefiniowanie wielokrotności wymiany w przypadku każdego z pomieszczeń czy mieszkań.
Oprócz tego audytor może skorygować wyniki obliczeń Kalkulatora pomieszczeń i wentylacji współczynnikami korekcyjnymi.


Mostki termiczne

Jednym z najbardziej niedocenianych powodów wysokiej energochłonności starych budynków są tzw. mostki termiczne. Do dziś audytor musiał wprowadzać korekty wynikające z mostków termicznych ręcznie. W BuildDesk Energy Audit mamy możliwość wprowadzenia następujących poprawek:

- własnej, która umożliwia uwzględnienie poprawek w sytuacji nieobjętej normami, ale wynika z doświadczenia użytkownika.

- wynikającej z łączników mechanicznych przebijających izolację, co pozwala obliczyć typowe poprawki wynikające z montażu izolacji w metodzie lekkiej mokrej, zakotwienia warstwy osłonowej ściany trójwarstwowej lub mocowania izolacji na dachu płaskim.

- wynikającej z nieszczelności w warstwie izolacji.
W programie umożliwiono obliczanie wpływu nieciągłości, czyli  nieszczelności izolacji termicznej na współczynnik przenikania ciepła przegrody. Wybierając poziom nieszczelności, program oblicza poprawkę wynikającą z nieszczelności izolacji, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2004.
- stropodachu odwróconego
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu odwróconego wymaga wprowadzenia dodatkowych informacji. Zgodnie z procedurą obliczeniową z normy PN-EN 6946:2004. Lp - jest numerem warstwy, która jest uznawana za membranę. To zdanie jest niezrozumiałe. Należy najpierw wprowadzić wszystkie warstwy przegrody, a następnie wskazać warstwę stanowiącą membranę. Średnia wielkość opadu podczas sezonu grzewczego [mm/dzień], pochodzi ze stacji hydrologicznej lub podana jest w przepisach lokalnych. Dodatkowo należy podać współczynnik filtracji podający frakcję p osiągającą membranę dachową oraz współczynnik dla zwiększenia strat ciepła, spowodowanych przez wodę opadową płynącą po membranie [(W x dzień)/(m2 x K x mm)].

- wynikającej z mostków liniowych, co pozwala obliczyć mostki liniowe zgodnie z normami PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 i PN-EN 12831. Dla norm PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 wybrać wystarczy z listy rozwijanej przypadek, odpowiadający analizowanej sytuacji. Dla PN-EN 12831 możemy określić elementy budynku przecinające izolację, rodzaj podłogi (lekka, ciężka), powodujące powstanie mostków oraz liczbę boków obejmujących obliczany element.


Wykorzystanie technologii mieszanej online i offline i weryfikacja danych na serwerze BuildDesk pozwala na zachowanie aktualności programu w przypadku zmian prawnych lub normowych, bez konieczności ingerencji ze strony audytora. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom BuildDesk Energy Audit nie tylko oszczędza czas, ale pozwala również na uniknięcie błędów.

BuildDesk
BuildDesk jest europejską firmą konsultingową specjalizującą się w efektywności energetycznej budynków. Firma powstała w 2001 roku w Danii i posiada biura w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii i w Polsce.

Międzynarodowe doświadczenia i wiedzę wykorzystuje jako doradca w zakresie strategii oszczędzania energii i doboru odpowiednich narzędzi dla podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Firma współpracuje z organami administracji rządowej, stowarzyszeniami architektów i inżynierów budowlanych, dostawcami energii czy właścicielami budynków.

Istnienie BuildDesk w Polsce jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na działania wspomagające poprawę efektywności energetycznej w budownictwie. Istotnym obszarem zainteresowań firmy jest budowa polskiego rynku doradztwa energetycznego i przygotowanie społeczeństwa do zmian, których wymagać będzie unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).


Artykuł sponsorowany


Zobacz także:
BDEC - prosta i tania certyfikacja 

Styropian

Styropian- polistyren ekspandowany, najpopularniejszy materiał izolacyjny, przeznaczony do... więcej

Ściana ciepło zbudowana

Dom budować można w oparciu o rozmaite technologie, polegając na efektywności... więcej

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy