TermoDom.pl

Newsletter

Jak rozplanować okna...

Wybierając okna do naszego domu, należy zwrócić uwagę na ich parametry techniczne, jakość... więcej

O efektywności...

Z nowym rokiem, kiedy to wejdzie w życie dyrektywa europejska 02/91/EC, dotycząca oceny... więcej

Deszczówka sposobem...

Z każdym rokiem również woda staje się jednym z luksusowych, bo coraz bardziej... więcej

EPBD Audyty energetyczne Informacje ogólne

Informacje ogólne

Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zapoznaj się, które z przedsięwzięć określane są mianem termomodernizacji.

Projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych definiuje audyt energetyczny jako opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego oraz do świadectwa energetycznego budynku.

 

Zgodnie z ustawą z dn. 16 grudnia 1998 r. wspierane są przedsięwzięcia termomodernizacyjne mające na celu:


- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej


- zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli ww. budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków


- całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.


Przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi są:

 

1) Ulepszenia w wyniku których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej:
- w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy – co najmniej o 10%,
- w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
- w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%.

 

2) Ulepszenia, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej – co najmniej o 25%.


3) Wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej 20% w stosunku rocznym.


4) Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
 
Audyt energetyczny budynku, przygotowywany w celu uzyskania przez inwestora premii, w postaci spłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zawiera następujące elementy:


- inwentaryzację systemu grzewczego i właściwości cieplnych budynku oraz określenie charakterystyki energetycznej budynku


- określenie, na podstawie oceny jakości energetycznej budynku i instalacji grzewczej, wariantów usprawnień termomodernizacyjnych


- sprawdzenie ich opłacalności zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego


- wskazanie do realizacji optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 
Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych audytor energetyczny sporządza świadectwo dotyczące jakości energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, po przeprowadzeniu oceny na podstawie charakterystyki energetycznej, czyli opracowania zawierającego dane i wskaźniki energetyczne budynku oraz określającego całkowite obliczeniowe zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia, z uwzględnieniem warunków klimatycznych oraz wymagań jakości środowiska wewnętrznego w budynku.
 
Ocena jakości energetycznej polega na przyporządkowaniu budynku lub lokalu mieszkalnego jednej z klas energetycznych: A, B, C, D, E, F lub G.
Klasie energetycznej D przyporządkowany jest budynek referencyjny lub referencyjny lokal mieszkalny, czyli budynek lub lokal mieszkalny o takich samych wymiarach i kształcie jak oceniany budynek lub lokal mieszkalny, który spełnia obowiązujące wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród, podane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Klasa A oznacza budynek o najwyższej jakości energetycznej, czyli najbardziej energooszczędny.
 
Metodę określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej oraz sposób określania klasy energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, określa projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego.


Świadectwo energetyczne zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.

 

 

Zobacz także:

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Kto będzie wykonywał audyt energetyczny?

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Koszty certyfikatów energetycznych

Badania termowizyjne

Czym jest dom pasywny?

Dom energooszczędny, dom pasywny - czy to się opłaca?

Nasady kominowe i ich...

Zmienna pogoda, przynosząca raz śnieg, raz deszcz, w połączeniu z porywistym... więcej

Solary

Do ziemi dociera nieprzerwanie odnawialna energia w postaci promieniowania słonecznego. Jak... więcej

Zielone ściany w Seulu

Fantastyczne połączenie architektury z zielonym design’em wyczarowali w Seulu... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy