TermoDom.pl

Newsletter

Nowe narzędzia w...

Ustawa Termomodernizacyjna to jeden z najlepiej funkcjonujących aktów prawnych... więcej

Zalety zapraw do...

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od... więcej

Ściany szkieletowe

Budowa ścian i domów w technologii szkieletowej jest bardzo popularna w krajach... więcej

Buduj dom energooszczędnie Materiały izolacyjne Styropian

Styropian

Styropian- polistyren ekspandowany, najpopularniejszy materiał izolacyjny, przeznaczony do izoalcji termicznej fasad, podłog, fundamentów, poddaszy, dachów płaskich. Jednak najczęście stosowany jest w bez spoinowych systemach izolacji ścian zewnętrznych.

Płyty styropianowe są produkowane głównie jako materiał izolacji termicznej. Mogą one mieć zwykły płaski kształt, ale stosowane są również płyty o specjalnych kształtach, jak np. elementy izolacji i poszycia dachu, płaskie i rolowane płyty z powłoką bitumiczną na stropodachy itp.

 

Zdj.źródło Arbet

 

Styropianowe płyty izolacji akustycznej, służącej do tłumienia dźwięków uderzeniowych, są poddawane tzw. Procesowi elastyfikacji. Polega on na przemiennych cyklach obciążania i odciążania materiału na prasach mechanicznych. Wytworzony w ten sposób materiał posiada jeszcze wystarczającą dla zastosowania wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie obniżoną sztywność dynamiczną. Styropianowa izolacja akustyczna jest stosowana głównie do izolowania podłóg od dźwięków uderzeniowych.


Płyty styropianowe można łatwo pokrywa ć i łączyć z innymi materiałami budowlanymi. Stosowana jest np., w jednej z metod docieplania budynków, płyta styropianowa zespolona fabrycznie z warstwą supremy. Suprema jest w tym materiałem nośnikiem dla tradycyjnego tynku mineralnego. Spotykana jest również kombinacja płyt styropianowych z płytami gipsowo-kartonowymi. Uzyskany w ten sposób, gotowy do montażu, prefabrykat jest stosowany głównie jako materiał do wewnętrznych dociepleń ścian i stropów. W celu zablokowania dyfuzji pary wodnej pod warstwę wewnętrznego docieplenia, umieścić można pomiędzy płytami warstwę skutecznej paroizolacji. Zespolone płyty gipsowo-styropianowe mają dobre właściwości mechaniczne i przeciwpożarowe.

 


Przewodzenie ciepła


Najważniejszą cechą styropianu jest jego mały współczynnik przewodzenia ciepła. Znakomite właściwości izolacyjne tego materiału wynikają z faktu, że styropian składa się z ogromnej ilości komórek polistyrenowych wypełnionych powietrzem. Przy porowatości 98%, zdolności izolacyjne materiału są efektem małego przewodzenia ciepła przez powietrze zamknięte w porach materiału. Przewodzenie ciepła materiału zależy od wielu parametrów fizycznych. Minimalną przewodność cieplną ma styropian o gęstości ok. 40 kg/m3 i wynosi ona wtedy 0.03 W/(m×K). Do obliczeń z zakresu fizyki budowli przyjmuje się deklarowane przez poszczególnych producentów styropianu wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Zawierają się one w przedziale 0.032 do 0.042 W/(m×K), zależnie od odmiany tego materiału. Współczynnik przewodzenia ciepła, wytwarzanego na polski rynek styropianu, nie może przekroczyć warto?ci maksymalnych podanych w normie PN-B-20132 i wynoszących od 0.036 do 0.042

 

Zdj. źródło Termo Organika

Odporność na działanie wody


Styropian, czyli spieniony polistyren, nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu, a zamknięte komórki materiału nie wchłaniają wody. Dostęp wody w głąb struktury materiału jest możliwy tylko w miejscach klejenia poszczególnych granulek. Zawartość wody w strukturze materiału może być określana poprzez wilgotność objętościową styropianu. W miejscach, gdzie może wystąpić okresowe długoterminowe występowanie wody, np. ściany fundamentowe, dachy odwrócone, należy stosować specjalne płyty styropianowe EPS P, charakteryzujące się wyjątkowo niską nasiąkliwością. Cechę tę bada się zgodnie z normą PN EN 12087:2000 Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu. W trakcie badania materiał jest poddawany bardzo rygorystycznej próbie, gdyż przez okres 28 dni jest w pełni zanurzony w wodzie. Styropian EPS P charakteryzuje się bardzo małą nasiąkliwością, a co istotniejsze dla użytkowników, po okresie około miesiąca, kiedy to wyrób osiąga poziom ustabilizowanej wilgotności, nie rośnie ona już dalej nawet przy bardzo długich okresach zanurzenia.

 


Odporność chemiczna


Odporność styropianu na działanie różnych związków chemicznych i rozpuszczalników jest taka sama jak polistyrenu. Styropian jest odporny na działanie wody, wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Jest także odporny na działanie cementu, wapna, gipsu, anhydrytu i sporządzonych na ich bazie zapraw i środków wiążących. Styropian nie ulega również reakcji utleniania. Jego zniszczenie zawsze jest związane z konkretną przyczyną, np. działaniem rozpuszczalników lub wysokiej temperatury. Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. Ich stosowanie w obecności styropianu wymaga szczególnej uwagi i ostrożności. Brak zrozumienia przyczyn zniszczenia styropianu był przyczyną powstania mitu o "znikaniu" styropianu.

 

 

Zapalność i rozprzestrzenianie ognia


Przy temperaturze ponad 100 °C styropian zaczyna powoli mięknąć i przy tym kurczyć się, przy dalszym podgrzewaniu topi się. Styropian dopiero w temperaturze ponad 350 °C zaczyna się palić. Jeżeli nie ma źródła ognia, to do samozapłonu dochodzi przy temperaturach pomiędzy 450 i 500 °C. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest jednak bardzo mała. Jeżeli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić.

 

Zdj. źródło Genderka

 

 

Proces produkcji

Polistyren, jest półproduktem w procesie wytwarzania styropianu, produkowany jest na bazie surowców naturalnych praktyce, surowcem wyjściowym jest prawie wyłącznie ropa naftowa. W obecności niewielkiej ilości pentanu, jako środka spieniającego, zachodzi zjawisko polimeryzacji i w efekcie otrzymuje się zdolny do ekspandowania polistyren. Monomery surowca wyjściowego tworzą w trakcie tej reakcji długie łańcuchy molekuł. Pentan, środek porotwórczy, jest zamknięty w cząstkach polistyrenu. Polistyren, jako syntetyczny surowiec, ma w postaci handlowej formę twardego, szklistego granulatu o średnicy od 0.2 do 2.5 mm. Jego gęstość nasypowa wynosi ok. 650 kg/m3, gęstość samego materiału ok.1030kg/m3. Polistyren jest transportowany w specjalnych pojemnikach do zakładów produkujących wyroby styropianowe.

 

 

Główne etapy produkcji styropianu to: spienianie, sezonowanie i blokowanie. Najczęściej spotykanym sposobem jest wytwarzanie dużych bloków styropianowych, a następnie cięcie ich na płyty o odpowiedniej grubości. Granulki spienionego już wstępnie polistyrenu są wsypywane do dużych prostopadłościennych form i spieniane następnie przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C. Po relatywnie krótkim czasie studzenia, bloki styropianu są wyjmowane z form i sezonowane przed ostatnim etapem produkcji. Cięcie bloków na płyty odbywa się przy użyciu urządzeń termiczno-mechanicznych. Dodatkowe profilowanie krawędzi jest realizowane poprzez frezowanie. Druga z metod produkcji płyt izolacyjnych ze styropianu polega na stosowaniu form do spieniania w kształcie i o rozmiarach końcowego wyrobu. Jej zaletą jest uzyskiwanie wprost z formy gotowego wyrobu, bez np. pracochłonnej obróbki krawędzi. Proces produkcji może tu być w pełni zautomatyzowany.

 

Opracowano na podstawie materiałów SPS.

 

 

Zobacz także:

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Wełna mineralna

XPS- polistyren ekstrudowany 

Izolacyjne folie refleksyjne

Znakowanie CE dla wyrobów budowlanych

Jak zbudować dom energooszczędny

Zasady energooszczędnści

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Świadectwa energetyczne

Jak wygląda świadectwo energetyczne, jakie informacje zawiera i czemu służy –... więcej

Rozbroić klimatyczną...

Ludzkość siedzi na bombie zegarowej. Jeśli większość naukowców ma rację, a ostatnie... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

plutoo, 20.10.2008
spieniane <a href="http://www.g-m.com.pl">Styropian</a> następnie przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C...temperatyra musi... więcej»