TermoDom.pl

Newsletter

Jak zyskać na...

Jak wykorzystać świadectwo energetyczne by oszczędzać pieniądze? Jak rozumieć wskaźniki... więcej

Ściany w domu pasywnym

Współczynnik przenikania ciepła U dla ściany zewnętrznej w budynku pasywnym... więcej

mgr inż. Paweł Dominiak

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności Teoria... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne Projekt

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Trzeba także wziąć pod uwagę warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem projektu.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:


1. Spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących:
- bezpieczeństwa konstrukcji
- bezpieczeństwa pożarowego
- bezpieczeństwa użytkowania
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
- ochrony przed hałasem i drganiami
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu ich efektywnego wykorzystania.
 

Do ww. przepisów techniczno-budowlanych zalicza się, określone w rozporządzeniach:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,  uwzględniające wymagania podstawowe
- warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
 

Wymagania odnośnie do projektu budowlanego określone są w rozporządzeniu M.I. z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

 

W części projektu określanej jako projekt architektoniczno-budowlany powinny znajdować się m.in.:

1. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz założenia przyjęte do obliczeń instalacji, podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych
 

2. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, określająca w zależności od potrzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku
 

b) w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje grzewcze lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych (wszystkich elementów obudowy)
 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 

d) dane wskazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

 

W części rysunkowej projektu powinny znajdować się m.in. rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród.

 

 

Zobacz także:

Materiały izolacyjne

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?  

Zamiana materiałów ściennych w kontekście braków na rynku

Rekuperatory

Co to znaczy dom energooszczędny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

 

Płyta fundamentowa

Wraz z nadejściem wiosny wiele osób rozpoczyna prace przy budowie domu. Na działce... więcej

Koszty certyfikatów...

Koszty certyfikatów energetycznych, to nic innego jak realne wydatki, które będą musieli... więcej

Komfort cieplny...

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy