TermoDom.pl

Newsletter

Poradnik „Dom...

Teraz kupując projekt domu w firmie Archeton otrzymujemy bezpłatnie poradnik dla... więcej

Wieńce, nadproża i...

Szczególnie narażone na mostki cieplne miejsca w budynku, to nadproża, wieńce... więcej

Ogrzewanie domu...

Kominek to miejsce nastrojowego wypoczynku w domu. Pozwala patrzeć się w ogień... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne Prace budowlane

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót.

Zgodnie z art. 647 i następnymi Kodeksu Cywilnego, przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

 

Szczególnie istotne jest stosowanie odpowiednich wyrobów budowlanych, czyli:

- wprowadzonym do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową zgodnie z przepisami podanymi w ustawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa ta określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:

 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

 
albo
 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

 
albo
 

3) oznakowany tzw. znakiem budowlanym.

 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.

 

 - wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie ww. wymagań podstawowych,

 

 

Zobacz także:

Dlaczego drożeją materiały budowlane  

Zamiana materiałów ściennych w kontekście braków na rynku

Projekt

Warunki techniczne odbioru robót

Kto będzie wykonywał audyty energetyczne?

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Jakość energetyczna budynku

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Zrównoważony rozwój...

Energooszczędne innowacje budowlane są opłacalne z wielu powodów. Jednym z nich,... więcej

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy