TermoDom.pl

Newsletter

Jakość energetyczna...

Zgodnie z dyrektywą EPBD, każdy budynek będzie miał nadaną określoną klasę... więcej

Ocena efektywności...

Co możemy uzyskać poprzez termomodernizację? Jakimi metodami przeprowadza się ocenę... więcej

Dom pasywny w Szczecinie

Dom pasywny, który powstaje pod Szczecinem oparty został o najnowocześniejszą wiedzę... więcej

Buduj dom energooszczędnie Aspekty prawne Informacje ogólne

Informacje ogólne

Budowa domu oraz roboty budowlane są kosztownymi i złożonymi przedsięwzięciami. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest uzależnione od stopnia znajomości przez inwestora przepisów budowlanych, zabezpieczających jego interesy w czasie budowy i po jej zakończeniu w wypadku wystąpienia ukrytych wad.

Budowa domu (w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”: wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego) oraz roboty budowlane (prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie, np. w celu modernizacji budynku) są kosztownymi i złożonymi przedsięwzięciami. Ich prawidłowe przeprowadzenie jest uzależnione od stopnia znajomości przez inwestora przepisów budowlanych, zabezpieczających jego interesy w czasie budowy i po jej zakończeniu w wypadku wystąpienia ukrytych wad.

 

Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, normuje działalność obejmującą sprawy: projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

W rozumieniu wymienionej ustawy uczestnikami procesu budowlanego są:
- inwestor,
- inspektor nadzoru inwestorskiego,
- projektant,
- kierownik budowy lub kierownik robót.

 

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania oraz odbioru robót budowlanych. W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, na inwestorze spoczywa obowiązek zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

- opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymaganiami ww. ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;
- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
- sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);
- sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.


Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:


- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- prowadzenie dokumentacji budowy,
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:


- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

 

 

Zobacz także:

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Aspekty prawne - projekt

Prace budowlane

Warunki techniczne odbioru robót

Zamiana materiałów ściennych w kontekście braków na rynku

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Jakość energetyczna budynku

Silikonowa impregnacja...

W dobie poszukiwań oszczędności związanych z eksploatacją budynku, sięgamy po coraz... więcej

Podstawowe cechy...

Porównanie podstawowych cech energooszczędnych materiałów izolacyjnych - wełny mineralnej,... więcej

Klimatyzacja - nie...

O klimatyzacji napisano już wiele, jednak temat wraca jak bumerang, kiedy tylko zaczynają... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy